แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdate++)))แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน

(((newupdate++)))แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับประวัติ บทบาทหน้าที่ ภาระกิจค่านิยม อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2557 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551_70 ข้อnew ล่าสุด ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สรุป ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สรุปทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 การจัดทำงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ สรุป พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 แจกฟรี […]