แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdateที่สุด)))แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช)

(((newupdateที่สุด)))แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช) แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 การสอบสัมภาษณ์ ความรู้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พศ2539(update) แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549 แนวข้อสอบ ถาม-ตอบพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 สรุป พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560_(ชุด 2)new ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ การบริหารพัสดุและการจัดหาของส่่วนราชการ ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ คู่มือปฺฎิบัติงานสำหรับเจ้าพนักงานพัสดุ (ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานพัสดุ) แนวทางปฏิบัติในการจัดกาพัสดุด้วยวิธี e-market และ e-bidding แนวปฏิบัติระเบียบการควบคุมพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ถาม-ตอบ เรื่องงานพัสดุnew แนวข้อสอบ การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แนวข้อสอบงานงบประมาณและพัสดุ แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ […]