แนวข้อสอบแม่นๆ

{File{2563}}คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์[ครบจบในเล่มเดียว]

{File{2563}}คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์[ครบจบในเล่มเดียว] แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ แถมฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคมเศรษฐกิจการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2563 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ 2563 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562(ชุดใหม่) สรุป พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน_พศ.2551_และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวม 40 ข้อ) ความรู้พื้นฐาน เคมี เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีวิเคราะห์และเคมีวิเคราะห์โดยเครื่องมือ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยา ความรู้เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาnew ความรู้เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัตวศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับชีวโมเลกุล ความรู้ด้านการผลิต ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และพืชอาหารสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์ การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการบำรุงรักษา ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่าง การเตรียมสาร การวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพอาหาร ดิน น้ำ การควบคุมคุณภาพภายในหองปฏิบัติการ (Quality […]