แนวข้อสอบแม่นๆ

ปรับปรุงใหม่สุดๆ!!!แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน{2562}

ปรับปรุงใหม่สุดๆ!!!แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน{2562} แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ แถมฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคมเศรษฐกิจการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับประวัติวิสัยทัศน์พันธกิจปรัชญาและอื่นๆที่เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน2562 แนวข้อสอบเกี่ยวกับประวัติวิสัยทัศน์พันธกิจปรัชญาและอื่นๆที่เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน2562 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 ถาม_–_ตอบ_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ_2547_และที่แก้ไข2560 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2560 แนวข้อสอบวิชารความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุด1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุด2 แนวข้อสอบภาษาไทย_วิเคราะห์เหตุผล ความเข้าใจ บทความ อ่าน ตีความ สรุปเหตุผล แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย แนวข้อความรู้ความสามารถทั่วไปสูตรคำนวณคณิตต่างๆupdate แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ชุดที่_1 reading-vocabulary-structure -grammar (update) แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550newล่าสุด ถาม-ตอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ […]