แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateแน่นๆ)))แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

(((updateแน่นๆ)))แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ประวัติกรมวิทยาศาสตร์บริการ แนวข้อสอบกรมวิทยาศาสตร์ บริการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551_70 ข้อnew ล่าสุด จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ การบริหารพัสดุและการจัดหาของส่่วนราชการ ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ คู่มือปฺฎิบัติงานสำหรับเจ้าพนักงานพัสดุ (ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานพัสดุ) ถาม-ตอบ เรื่องงานพัสดุnew แนวข้อสอบงานงบประมาณและพัสดุ แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ แนวข้อสอบ การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549 แนวทางปฏิบัติในการจัดกาพัสดุด้วยวิธี e-market และ e-bidding แนวปฏิบัติระเบียบการควบคุมพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม สรุป พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. […]