งานราชการ

กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ (ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558)

เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ (ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
โลโก้กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ (ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558)

 

เงินเดือน 13280 บาท

วุฒิ ผู้สมัครเป็นผู้หญิง และต้องสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพการบัญชี และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการในระบบ GFMIS ส่วนของระบบจัดซื้อจัดจ้าง และระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวรของ ทอ.เกี่ยวกับ
1.1 การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรประเภท ครุภัณฑ์ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างของ ทอ.
1.2 ตรวจสอบการบันทึกบัญชีในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ นขต.ทอ. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ และนโยบายบัญชีภาครัฐ
1.3 ตีราคาสินทรัพย์ที่เป็นงานจ้างปรับปรุงหรือสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง เพื่อแยกครุภัณฑ์ที่ประกอบอาคารตามหมวดพัสดุ
2. รับ – ส่ง เก็บ รวบรวมหลักฐานการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ ได้แก่ ทอ.๗๔, สัญญาซื้อ/จ้าง, ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖
2.1 ประสานและให้คำแนะนำหน่วยเกี่ยวข้องในการบันทึกบัญชี ในระบบ GFMIS
ให้เป็นไปตามหลักการ และนโยบายบัญชีภาครัฐ
2.2 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ประกาศกรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com

 

http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*