งานราชการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานเขียนแบบ พนักงานเครื่องกล พนักงานวิชาการพัสดุ (ตั้งแต่ 2-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)

โลโก้กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานเขียนแบบ พนักงานเครื่องกล พนักงานวิชาการพัสดุ (ตั้งแต่ 2-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)

ตำแหน่ง พนักงานเขียนแบบ

เงินเดือน 13,010 , 13,800 บาท

วุฒิ
– ปวท. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
– ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง โยธา หรือเทคนิคสถาปัตยกรรม
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลักษณะงาน
๑. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ
๒. ศึกษาข้อมูลวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำมาใช้ในงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์
๓. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดี ในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
๔. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการและให้ความช่วยเหลือในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ตำแหน่ง พนักงานเครื่องกล

เงินเดือน 13,800 บาท

วุฒิ
ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือช่างยนต์

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เรือกำจัด-ผักตบชวา เครื่องสูบน้ำ และเครื่องยนต์อื่น ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้อง ที่เกิดขึ้น จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน การคำนวณรายการและประมาณราคาในการดำเนินงานดังกล่าว เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ

เงินเดือน 18000 บาท

วุฒิ
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
๒. ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
๓. จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
๔. ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
๕. จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
๖. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อให้สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ประกาศรับสมัครงานกรมโยธาธิการและผังเมือง

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
bmw3222
email : sheet3222@gmail.com
พนักงานเขียนแบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง

http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/greet-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1-2/

พนักงานเครื่องกล กรมโยธาธิการและผังเมือง

http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99-2/

พนักงานวิชาการพัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมือง

http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99-2/

 

Tags:

2 Comments

  1. สนใจติดต่อสอบถาม ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบได้เลยค่ะ
    เราเน้นคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญค่ะ

  2. ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
    ขอดูตัวอย่าง ก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*