งานราชการ

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปี การศึกษา 2559 รับสมัครทางInternet (ตั้งแต่ 6 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2559)

เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปี การศึกษา 2559 รับสมัครทางInternet (ตั้งแต่ 6 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2559)
โลโก้กองทัพเรือ

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปี การศึกษา 2559 รับสมัครทางInternet (ตั้งแต่ 6 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2559)

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปีการศึกษา 2559 ดังต่อไปนี้
1.คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2559)
  1.1 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  1.2 เป็นชายโสด อายุ 18 – 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2539 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2541) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน 30 เม.ย.59 หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 21 – 24 ปี(ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2535 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2538)
  1.3 มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
2.หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2559)
  2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2.2สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  2.3สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
  2.4รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
3.การซื้อระเบียบการรับสมัคร
  3.1 ซื้อด้วยตนเอง ตั้งแต่ 6 มกราคม 2559 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2559 ราคาชุดละ 80 บาท ดังนี้
   *กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
   *โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ
   *โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
   *ร้านสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน) เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
   *กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
   *ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ(พระราชวังเดิม)เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
   *ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
   *ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น (สัตหีบ) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
   *ทัพเรือภาคที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
   *หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต (เว้นเขตเชียงราย)
   *สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.2 บางนา ส.ทร.3 ภูเก็ต ส.ทร.5 สัตหีบ ส.ทร.6 สงขลา ส.ทร.8 พิษณุโลก ส.ทร.9 อุบลราชธานี ส.ทร.11 เชียงใหม่ ส.ทร.15 นราธิวาส)
  3.2สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 6 มกราคม 2559 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งสามารถ Download ใบสั่งซื้อระเบียบการได้จากเว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th โดยระบุจำนวนที่สั่งซื้อ เขียนที่อยู่สำหรับจัดส่งระเบียบการให้แก่ผู้สั่งซื้อและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน ส่งใบสั่งซื้อระเบียบการ พร้อมใบฝากธนาณัติตัวจริง (ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดาหรือธนาณัติด่วนพิเศษ ไม่รับธนาณัติ online) สั่งจ่ายในนาม            กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ. 11 ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ราคารวมค่าจัดส่ง ชุดละ 110 บาท
4.การรับสมัครสมัครทาง Internet ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2559 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th และให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสมัครทาง Internet โดยละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง
5.การสแกนลายนิ้วมือผู้สมัคร รับเอกสารคะแนนเพิ่ม และแนะนำการสมัคร ใน 2 พื้นที่ ดังนี้
  5.1 ที่สวนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์(หนองตะเคียน) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีตั้งแต่ 23 – 31 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
  5.2 ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ 6 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
6.การสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีโดยจะแจ้งรายละเอียด ให้ทราบในบัตรประจำตัวสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ วิชาที่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร. 0 2889 3922, 0 2475 3663 – 4 และ 0 2475 3643 ในวันและเวลาราชการ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com

http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net

 

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*