งานราชการ

ข่าวดีด่วนๆๆ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ตั้งแต่ 29 สิงหาคม – 16 กันยายน พ.ศ. 2559)

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ตั้งแต่ 29 สิงหาคม – 16 กันยายน พ.ศ. 2559)

 201608201471685833

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ตั้งแต่ 29 สิงหาคม – 16 กันยายน พ.ศ. 2559)

 

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
วุฒิ
(1) เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน การศึกษาวิเคราะห์ ประสานงานแผนงาน ประมวลผลข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนงานหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายของรัฐบาล นโยบายและสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะในการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายของส่วนราชการ และจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ กลไก และเครื่องมือประกอบการดำเนินงานของส่วนราชการ
(2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลัก นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ เพื่อวางแผนกำหนดแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของส่วนราชการ ให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
(3) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของส่วนราชการ แนวทางการประสานแผน และการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
(4) วิเคราะห์ กลั่นกรอง แผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็นนโยบาย และมาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
(5) ติดตาม สำรวจ รวบรวม และประมวลผลผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานหรือกำหนดยุทธศาสตร์
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ และร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน(กลุ่มงาน) หรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ
(2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
อยากสอบงานราชได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…<<<คลิ๊กเลย>>>
>>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>
แนวข้อสอบงานราชการ.net
ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com
http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
ทีมของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ
Tags: , , , , , , ,

One Comment

 1. ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
  อยากสอบงานราชได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…< <<คลิ๊กเลย>>>
  >>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด< <<คลิ๊กเลย>>>
  แนวข้อสอบงานราชการ.net
  ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  T. 094-9053222
  line : bmw3222
  email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
  ทีมของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*