งานราชการ

ข่าวดีๆๆ เนื้อหาวิชาที่ใช้สอบสรรหาข้าราชกการท้องถิ่นสายงานผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข่าวดีๆๆ เนื้อหาวิชาที่ใช้สอบสรรหาข้าราชกการท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดนโยบายกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา) ในตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย รวมกันทั้งสิ้นจำนวน 11 สายงาน ประมาณ 9,000 อัตรา.

และได้ประกาศกำหนดขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ จำนวน 10 หัวข้อวิชา ซึ่งในวันนี้ได้กำหนดรายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาในการสรรหาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วย

1. ความรู้เรื่องกฎหมาย ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ได้แก่ ความรู้และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ความรู้เรื่องแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และความเชื่อมโยงและบูรณาการแผนชาติ แผนภาค แผนกลุ่มจังหวัด แผนจังหวัด และแผนพัฒนาท้องถิ่น

4. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล ได้แก่ กระบวนการในการควบคุมติดตามผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล

5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ได้แก่ ทฤษฏีองค์กรและหลักการบริหารงานเกี่ยวกับการแบ่งงาน ( Division of work) การจัดกลุ่มงาน (Departmentalization)การกระจายอำนาจหน้าที่ (Distribution of Authority) การประสานงาน (Co – Ordination) กระบวนการจัดการความรู้ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

6. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

7. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารกำลังคนภาครัฐ มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

8. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารและเพื่อการจัดการ

9. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ประเทศไทย ๔.๐ ลักษณะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต และความท้าทายในการพัฒนาท้องถิ่น

10.ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการบริหารราชการด้านการงบประมาณ ด้านการเงินการคลัง และการบริหารราชการแนวใหม่

 

สนใจดูแนวข้อสอบ(((คลิ๊กเลย)))

ตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(อปท.)

 

 

ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
อยากสอบงานราชได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…<<<คลิ๊กเลย>>>
>>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>
เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
Line : @bmw3222
QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g
Email : sheet3222@gmail.com
http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 Comments

 1. ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
  อยากสอบงานราชได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…< <<คลิ๊กเลย>>>
  >>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด< <<คลิ๊กเลย>>>
  เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
  เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
  ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  T. 094-9053222
  line : bmw3222
  email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
  ทีมของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

 2. ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
  อยากสอบงานราชได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…< <<คลิ๊กเลย>>>
  >>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด< <<คลิ๊กเลย>>>
  เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
  เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
  ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  T. 094-9053222
  Line : @bmw3222
  QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g
  Email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*