งานราชการ

ข่าวด่วนๆกรมสรรพสามิตกรมสรรพสามิต ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน 30 อัตรา และนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 6 อัตรา วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ข่าวด่วนๆกรมสรรพสามิตกรมสรรพสามิต  ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน 30 อัตรา และนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 6 อัตรา วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562


กรมสรรพสามิต
1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 30 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวส.
– อนุปริญญา 3 ปี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการตลาด
ทางการเงินและการธนาคาร ทางการเลขานุการ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านสรรพสามิต ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ด้านการปฏิบัติงาน
(1) ปฏิบัติงานช่วยในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าและบริการตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต ช่วยคำนวณภาษีและเงินรายได้ต่าง ๆ การจัดทำประมาณการและควบคุมการเบิก-จ่ายแสตมป์
(2) ช่วยปฏิบัติงานการรับคำร้อง คำขอรับใบอนุญาต แบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ และการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พิจารณาคำร้องคำขอใบอนุญาตหรือเรื่องต่าง ๆ ในชั้นต้น เกี่ยวกับการจดทะเบียนสรรพสามิต การขอตั้งโรงงาน การแจ้งย้าย โอน เลิกกิจการ การออกใบอนุญาต ผลิต ขาย ขน การขอยกเว้น คืน ลดหย่อนภาษี การประเมินภาษี การงดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ในเบื้องต้น รวมทั้งคำร้องขอในกรณีอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวบรวมเก็บรักษาหลักฐานของผู้เสียภาษีและผู้ประกอบการตามคำร้องขอต่าง ๆ รับแจ้งงบเดือนราคาสินค้าเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีสรรพสามิต
(3) ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยผู้ควบคุมโรงงานซึ่งเป็นโรงอุตสาหกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบโรงงานในการผลิต การบรรจุภาชนะ การปิดแสตมป์ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี การขนและจำหน่ายสินค้า การออกใบอนุญาตในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ และจัดทำบัญชีประจำวันแสดงยอดรวมและงบเดือนเพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการถูกต้อง
ตามระเบียบ และวิธีการของทางราชการ
(4) ร่วมปฏิบัติงานออกตรวจโรงอุตสาหกรรมและสถานบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงาน สืบสวนหาข้อมูลการกระทำผิด ร่วมวางแผนจับกุม ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต ตรวจค้น อายัด บัญชี เอกสาร หลักฐานจากโรงอุตสาหกรรมและสถานบริการ
เพื่อนำมาตรวจสอบในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
(5) ร่วมจัดทำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีและการดำเนินคดี
ตามกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
(6) ช่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดเก็บภาษีตามประเภทสินค้าและบริการให้สอดคล้อง
กับแผนของกรม แผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และแผนเฉพาะกิจอื่น ๆ
(7) สำรวจราคาสินค้า บันทึกเป็นฐานข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ลงรหัสข้อมูล จัดเตรียมคัดแยกเอกสารข้อมูลดิบให้เป็นหมวดหมู่ จัดทำทะเบียนรับ-ส่งข้อมูล ติดตามผลการจัดเก็บข้อมูล
2. ด้านบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานสรรพสามิต
ที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือประชาชนทั่วไป เพื่อความเข้าใจอันดี
ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง และเพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อเท็จจริง ในด้านข้อมูลต่าง ๆ
(2) ประสานงานในหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป โดยให้บริการ
งานสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
(3) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ช่วยจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ในงานสรรพสามิต เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และหลักฐานอ้างอิงการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบ
1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังนี้
– หัวข้อวิชาเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน ตามเนื้อหาวิชา จำนวน 100 ข้อ (คะแนน 200 คะแนน) ดังนี้
(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
(2) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
(3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(5) ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของ ผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็น
ของตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามไฟล์แนบ
 ประกาศกรมสรรพสามิต
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

กรมสรรพสามิต
1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีประยุกต์ ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางเคมี-ชีววิทยา ทางปิโตรเคมี ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีววิทยา-ประยุกต์ ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ทางชีวเคมี หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางชีวเคมี ทางชีววิทยา หรือ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางชีววิทยา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดำเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้
(2) วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์ ของวัตถุตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) ร่วมปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความชำนาญจัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้า
(4) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้และร่วมดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(5) ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความรู้ และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(6) ร่วมดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลขอเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(2) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพี่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบ
1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน แบบปรนัย ดังนี้
– หัวข้อวิชาเกี่ยวกับการสอบตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตามเนื้อหาวิชาจำนวน 100 ข้อ (คะแนน 200 คะแนน) ดังนี้
(1) ความรู้พื้นฐานทางเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์
(2) ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สินค้าในภารกิจของกรมสรรพสามิต
(3) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
(4) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
(5) ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของกรมสรรพสามิต
(6) ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสารแนบ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร : ประกาศกรมสรรพสามิต
เว็บไซต์ : http://www.excise.go.th/job

 

สนใจดูแนวข้อสอบ(((คลิ๊กเลย)))

1.เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

2.นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

แวะชม!!!ผลงานสอบติดที่ผ่านมา
ขอบคุณทุกความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
T. 0949053222
Line : @bmw3222 (ใส่@ด้วยนะค่ะ)
QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g
Email : sheet3222@gmail.com
http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

One Comment

 1. แวะชม!!!ผลงานสอบติดที่ผ่านมา
  ขอบคุณทุกความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
  ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
  เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
  เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
  T. 0949053222
  Line : @bmw3222 (ใส่@ด้วยนะค่ะ)
  QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g
  Email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
  เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*