แนวข้อสอบแม่นๆ

** ชัดเจน!!..!!…แนวข้อสอบตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

** ชัดเจน!!..!!…แนวข้อสอบตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

– ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

– การเขียนโครงการ

– การบริหารแผนงาน โครงการ

– ข้อสอบการบริหารงานบุคลากร

– การบริการ

– ข้อสอบการวางแผนงาน_โครงการและการติดตามประเมินผล

– ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

– แนวข้อสอบ  ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน  การเก็บเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547

– แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551_70 ข้อnewล่าสุด

– แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– แนวข้อสอบ_พรบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น_พศ2542 new

– แนวข้อสอบ_พรบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล_2537 new

– แนวข้อสอบ_พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด_พศ_2540

-แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น__พศ_2542 new

– แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและสังคมหรือการทหาร

– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง

– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พศ2539_

– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการปกครอง พศ 2539

– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

– แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมupdate ล่าสุด

– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ_อปท_2541new

– แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน  การทหาร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 100 ข้อ

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕

– สรุป_พระราชบัญญัติกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

Tags: , , , , , ,

3 Comments

  1. ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิหาสกิจ ทุกหน่วยงาน
    เราเน้นคุณสภาพเป็นสิ่งสำคัญ

  2. สนใจติดต่อสอบถาม ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบได้เลยค่ะ
    เราเน้นคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญค่ะ

  3. ศูนย์รวมแนวข้อสอบงานราชการและวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
    ขอดูตัวอย่าง ก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*