งานราชการ

ด่วนๆ***ไม่จำเป็นต้องผ่านภาค ก.*** สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 ก.พ. -28 ก.พ. 2563 รวม 209 อัตรา

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบขคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.2544 มติคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 และหนังสือสนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15,000 – 16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :209 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ

1.ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 แห่งระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ.2562

2.ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย และไม่เป็นโรคหรืออาการใดตามบัญชีแนบท้ายของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ.2562

3.ได้รับปริญญาตรีทางกฎหมาย หรือได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.(ตร.)) จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562)

4.อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

5.เคยผ่านงานการรักษาความปลอดภัย หรือการปราบปราม หรือการสืบสวน หรือการสอบสวนหรือการข่าว หรืองานตรวจสอบประวัติพฤติการณ์บุคคล หรืองานธุรการของศาลยุติธรรม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน มีลักษณะงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วินิจฉัย ตรวจสอบ วิจัย พัฒนามาตรฐานงาน และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่ด้วยเจ้าพนักงานตำรวจศาล การตัดสินใจ อยู่ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ด้านการปฏิบัติการ

1. ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพย์สินในบริเวณศาลและอาคารสถานที่ของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในบริเวณศาลและอาคารสถานที่ของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม

2. รักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานและลูกจ้างของศาลและสำนักงานศาลยุติธรรมซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่จะกระทำการตามหน้าที่ รวมทั้งอาคารสถานที่และทรัพย์สินของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม

3. ปฏิบัตตามคำสั่งศาลในการแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาลแล้วหนีหรือจะหลบหนี หรือถ้ามีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ทันท่วงที ก็ให้มีอำนาจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้น

4. ร่วมปฏิบัติการพิเศษหรือทางยุทธวิธี ค้น จับ และเข้าควบคุมบุคคล สถานที่ วัตถุสิ่งของ ถอดรหัสสัญญาณและแปลความ สร้างและพัฒนาอุปกรณ์/เครื่องมือการสืบสวนหรือข่าวลับเพื่อใช้ในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยตามหมายศาล

5. แสวงหา ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลหลักฐาน แล้วนำมารวบรวม เพื่อให้ทราบรายละเอียดในการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาลแล้วหนีหรือจะหลบหนี

6. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและพัฒนาการปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติงานด้านงานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานบริหารงบประมาณ งานติดตามประเมินผล งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

1. ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

โดยวิธีการสอบข้อเขียน แบบปรนัย ดังต่อไปนี้ วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ

          1.ด้านการคิดคำนวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณการแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ และ

          2.ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์ เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์รฦูปภาพ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ

2.วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ

          1.ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ และ

          2.ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประดยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

3.วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

4.วิชาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโสาลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น

ผู้สมัครสอบที่ป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. หรือเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของสำนักงานศาลยุติธรรม สามารถใช้หนังสือรับรองผลดังกล่าวแทนการสอบภาค ก. ได้ โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และต้องมีเอกสารรับรองการสอบผ่านดังกล่าวด้วย ไม่ต้องสอบภาค ก.

สำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับผู้สอบผ่านภาค ก. ในการสอบครั้งนี้ โดยจะต้องเป็นผู้เข้าสอบทั้งภาค ก. และภาค ข. และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อใช้แทนการสอบภาค ก. ในการสอบแข่งขันของสำนักงานศาลยุติธรรมครั้งต่อไป (ไม่ต้องสอบภาค ก. อีก)

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน

1.ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ

–   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุถติธรรม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พระราชบัญญํติระเบียบข้าราชากรพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

– ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

2.ความรู้เกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาล

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดังต่อไปนี้

การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้

ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ว่ายน้ำ ระยะทาง 25 เมตร

เกณฑ์การตัดสิน ชาย ไม่เกิน 50 วินาที หญิง ไม่เกิน 1 นาที

หมายเหตุ  เพื่อวัดความอดทนของหัวใจ

วิ่งระยะไกล

เกณฑ์การตัดสิน ชาย ระยะทาง 1,000 เมตร ไม่เกิน  4 นาที 55 วินาที และ หญิง ระยะทาง 800 เมตร ไม่เกิน 5 นาที หมายเหตุ เพื่อวัดความอดทนของหั้วใจ กล้ามเนื้อและความเร็ว

2.การสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ซึ่งเป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากปรวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะในงานของตำแหน่ง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. – 28 ก.พ. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

 

***สนใจดูแนวข้อสอบคลิ๊กเลย***

 

แวะชม!!!ผลงานสอบติดที่ผ่านมา
ขอบคุณทุกความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจดูแนวข้อสอบติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
T. 0949053222
Line : @bmw3222 (ใส่@ด้วยนะค่ะ)
QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g
Email : sheet3222@gmail.com
http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

One Comment

 1. ขอบคุณทุกความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
  ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจดูแนวข้อสอบติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
  เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
  เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
  T. 0949053222
  Line : @bmw3222 (ใส่@ด้วยนะค่ะ)
  QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g
  Email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
  เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*