แนวข้อสอบแม่นๆ

** ตรงเป๊ะ!!…!!…แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน(จังหวัดชายแดนภาคใต้) กรมส่งเสริมการเกษตร

** ตรงเป๊ะ!!…!!…แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน(จังหวัดชายแดนภาคใต้) กรมส่งเสริมการเกษตร

 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • การเขียนหนังสือราชการ
 • การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
 • แนวข้อสอบเรื่องพัสดุ
 • หลักการบัญชีขั้นต้น
 • ข้อสอบการเงินและบัญชี (เฉลยละเอียด)
 • ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • ข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
 • พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
 • สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
 • สรุปพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502
 • แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ล่าสุด
 • แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมupdate ล่าสุด
 • แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ word excel powerpoint
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ)
 • ถาม – ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญ
 • ถาม-ตอบ เรื่องงานพัสดุ
 • แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
 • แนวข้อสอบงานสารบรรณ
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
 • แนวข้อสอบหลักการบัญชี
 • สรุปมาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร

review 19 review 21

สอบติดจริง 54 สอบติดจริง 55 สอบติดจริง 56 สอบติดจริง 57 สอบติดจริง 58 สอบติดจริง 59 สอบติดจริง 60 สอบติดจริง 61 สอบติดจริง 62 สอบติดจริง 63 สอบติดจริง 64

Tags: , , , , , , ,

3 Comments

 1. เราคัดคุณภาพ ส่งตรงถึงคุณค่ะ

 2. สอบถามรายละเอียดและขอตัวอย่างก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะ

 3. โปรงใส ครบ ตรงตามเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบ ขอดูตัวอย่างเลยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*