งานราชการ

ทศบาลเมืองชุมพร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองชุมพร จำนวน 9 อัตรา (ตั้งแต่ 3 – 15 ธันวาคม 2558)

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองชุมพร จำนวน 9 อัตรา (ตั้งแต่ 3 – 15 ธันวาคม 2558)
โลโก้เทศบาลเมืองชุมพร

เทศบาลเมืองชุมพร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองชุมพร จำนวน 9 อัตรา (ตั้งแต่ 3 – 15 ธันวาคม 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองชุมพร

              เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองชุมพร
ด้วยเทศบาลเมืองชุมพร จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองชุมพรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
อาศัย อำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2547  หมวด 4 ข้อ 18 และ 19  จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร –  พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.  ผู้ช่วยบุคลากร สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
2.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา
– พนักงานจ้างทั่วไป
1.  ผู้ดูแลเด็กเล็ก กองการศึกษา จำนวน  1 อัตรา
2.  ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย กองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
3.  พนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
4.  คนงานทั่วไป กองคลัง จำนวน 2 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์
พนักงานจ้างตามภารกิจ   มีระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี
– ตำแหน่ง  ผู้ช่วยบุคลากร อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท / เดือน
– ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท / เดือน
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท/เดือน จนกว่าจะสิ้นสุดช่วงอัตราเงินเดือนที่ได้รับ
พนักงานจ้างทั่วไป    มีระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
– ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กเล็ก อัตราค่าตอบแทน  9,000  บาท / เดือน
– ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย อัตราค่าตอบแทน  9,000  บาท / เดือน
– ตำแหน่ง  พนักงานดับเพลิง อัตราค่าตอบแทน  9,000  บาท / เดือน
– ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป อัตราค่าตอบแทน  9,000  บาท / เดือน
– เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท/เดือน
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร  ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองชุมพร  ตั้งแต่วันที่ 3 – 15 ธันวาคม 2558  ในวันและเวลาราชการ
Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*