งานราชการ

ประกาศโรงพยาบาลแก้งสนามนาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยโรงพยาบาลแก้งสนามนาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๕๖๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงพยาบาลแก้งสนามนาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงพยาบาลแก้งสนามนาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

จำนวน ๑ ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๕๖๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

๑.ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร
๑. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๓ อัตรา
– ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล จำนวน ๒ อัตรา
– ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ จำนวน ๑ อัตรา
๒.คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๒.๑ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะรับสมัคร ขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัคร ได้กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ กลุ่มงานการจัดการ
โรงพยาบาลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
หรือส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์๐๔๔-๓๓๙๐๘๓-๕ ต่อ ๑๐๘,๒๐๓ หรือเวปไซด์โรงพยาบาลแก้งสนามนาง
https://sites.google.com/site/kaengsnamnangl/ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
๔.๒ หลักฐานเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี) จำนวน ๑ รูป
1. สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร กรณีไม่สามารถ
นำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชา
ที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับ
สมัครมายื่นแทนก็ได้ อย่างละ ๑ ฉบับ
2. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
3. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน ๑ ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๙) สำหรับผู้สมัครเป็นเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
7. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล อย่างละ ๑ ฉบับ
8. ใบรับรองแพทย์ ออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ (ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ) จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
๔.๓ เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
หรือวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโฆษะสำหรับผู้นั้น
๕. กำหนดการ วิธีการ และหลักเกณฑ์เลือกสรร
โรงพยาบาลแก้งสนามนางกำหนดการทดสอบความรู้ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
โดยจะเรียงลำดับจากผลรวมของคะแนนจากการสอบโดยผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าจะอยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบคัดเลือกจะพิจารณากำหนดเลือกเรื่องใด เพื่อกำหนดให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าก็ได้
๖.สถานที่สอบคัดเลือก
ห้องประชุมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
๗.การประกาศผลการเลือกสรร
โรงพยาบาลแก้งสนามนางจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙
ณ โรงพยาบาลแก้งสนามนาง หรือเวปไซด์ของโรงพยาบาล
https://sites.google.com/site/kaengsnamnangl/
๘. รายละเอียดต่าง ๆ
๘.๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานบุคลากร กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลแก้งสนามนาง
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๓๓-๙๐๘๓-๕ ต่อ ๑๐๘,๒๐๓ หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซด์โรงพยาบาลแก้งสนามนาง
https://sites.google.com/site/kaengsnamnangl/
๘.๒ ผู้ได้รับการเลือกสรรให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
โรงพยาบาลแก้งสนามนาง ดำเนินการเลือกสรรด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค
ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้
โปรดอย่าหลงเชื่อ และแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นางสาวอมาวสี ยะไวทย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งสนามนาง
สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com

http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*