งานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวนรวม 5 อัตรา (ตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558)

ดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวนรวม 5 อัตรา (ตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
โลโก้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวนรวม 5 อัตรา (ตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558)

 

 

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ

เงินเดือน 15000 บาท

จำนวน 5 ตำแหน่ง

วุฒิ
ได้ รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ลักษณะงาน
๑. ดำเนินการศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเสนอแนะนโยบาย/แผน/มาตรการ/ กลยุทธ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนารัฐวิสาหกิจตามนโยบาย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในรัฐวิสาหกิจ
๒. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจในความรับผิดชอบ เพื่อจัดทำบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจรายแห่ง เพื่อใช้ประกอบการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายของรัฐ
๓. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง/หลักเกณฑ์การพัฒนาระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ระบบแรงจูงใจ และระบบเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประเมินผลฯ เช่น ระบบ EVM ระบบการประเมินเชิงคุณภาพ การบริหารจัดการองค์กร การจัดทำแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ เป็นต้น
๔. ศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการเกี่ยวกับบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ และกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ ๕๐
๕. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เงินเดือน 15000 บาท

จำนวน 1 ตำแหน่ง

วุฒิ
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน
๑. ดำเนินการวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และกำหนดมาตรฐานระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในราชการของกรม
๒. ดำเนินการ ดูแล บริหารงานและควบคุมการปฏิบัติงานระบบงานสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบ Back Office และ Front Office ตามนโยบายของ สคร.
๓. ดำเนินการ ดูแล การใช้งานระบบเครือข่ายภายในและ Internet รวมทั้งควบคุม ติดตาม การแก้ไขปัญหา อุปสรรณต่างๆ และประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเครือข่าย และการติดตามเฝ้าระวังการบุกรุกเครือข่าย
๔. ดำเนินการ ดูแล บริษัทที่ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกร์ให้เป็นไป ตามสัญญาการบำรุงรักษา
๕. ดำเนินการจัดทำรายงานเพื่อประกอบเป็นหลักฐานในการประเมินผลตามตัวชี้วัดในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ดำเนินการ แนะนำ ให้บริการ และฝึกอบรมการใช้ระบบงานให้กับบุคลากรของ สคร. รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี และอื่นๆ ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๗. ดำเนินการ หรือร่วมเป็นกรรมการในการวิเคราะห์และกำหนดคุณลักษณ์เฉพาะด้านเทคนิค ของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตลอดจนรวมถึงการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิคดังกล่าว เป็นไปตามความต้องการใช้งานของหน่วยงาน
๘. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com

http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net

 

Tags: , , , , ,

One Comment

  1. สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
    T. 094-9053222
    line : bmw3222
    email : sheet3222@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*