งานราชการ

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 8 อัตรา (ตั้งแต่ 2-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)

เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 8 อัตรา (ตั้งแต่ 2-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)
โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 8 อัตรา (ตั้งแต่ 2-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)

งินเดือน 18000 บาท

จำนวน 8 อัตรา

วุฒิ
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
หรือทางคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

ปฏิบัติงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์ และวิจัยทางด้านส่งเสริมการเกษตร เช่น การศึกษาข้อมูล การผลิตการตลาดเพื่อวางแผนส่งเสริมการผลิต
การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดระบบเกษตรกรรม
การแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่ม
ของเกษตรกร การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพื้นที่ ให้คำปรึกษา แนะนำและบริการข้อมูล
ด้านการเกษตร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ประกาศรับสมัครงาน สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
bmw3222
email : sheet3222@gmail.com
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/oho-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81-2/

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*