แนวข้อสอบแม่นๆ

แจกฟรี แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546และและแก้ไขเพิ่มเติมถึงพ.ศ.2560

แจกฟรี แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546และและแก้ไขเพิ่มเติมถึงพ.ศ.2560

1.ในกรณีที่มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบ ที่ได้รับการยกเว้น ลดหย่อน หรือคืนภาษี จะได้รับการยกเว้น ลดหย่อน หรือคืนเงินบำรุงกองทุนด้วยหรือไม่

ตอบ ให้ได้รับการยกเว้น ลดหย่อน หรือคืนเงินบำรุงกองทุนด้วย           มาตรา 15/4

**มาตรา 15/4 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2560

2.กรณีผู้มีหน้าที่ส่งเงินบำรุงกองทุนไม่ส่งเงินบำรุงกองทุนหรือส่งในภายหลังเวลาที่กำหนด หรือส่งไม่ครบตามจำนวนที่ต้องส่ง ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละเท่าใดของจำนวนเงินที่ต้องส่ง หรือส่งภายหลังระยะเวลาที่กำหนดหรือจำนวนเงินที่ส่งขาดไป แล้วแต่กรณี

ตอบ  ร้อยละสอง                       มาตรา 15/5

**มาตรา 15/5 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2560

3.มีหน้าที่ส่งเงินบำรุงกองทุนผู้ใดโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงไม่ส่งเงินบำรุงกองทุนหรือส่งไม่ครบ ต้องระวางโทษอย่างไร

ตอบ  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้าเท่าถึงยี่สิบเท่าของเงินบำรุงกองทุนที่จะต้องนำส่ง หรือทั้งจำทั้งปรับ            มาตรา 15/6

**มาตรา 15/6 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2560

4.คณะกรรมการบริหารกองทุนต้องจัดทำงบดุลและบัญชีแล้วทำการส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในกี่วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี

ตอบ  ภายในหนึ่งร้อยยี่สอบวัน                 มาตรา 22

5.หน่วยงานใดมีหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี

ตอบ  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                 มาตรา 22 วรรคสอง

6.บุคคลใดถูกกำหนดให้เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และมีอำนาจออกประกาศหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น

ตอบ  นายกรรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

**มาตรา 24 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

7.พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ให้ใช้บังคับเมื่อใด

ตอบ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจการนุเบกษา

ราชกิจการนุเบกษา เล่ม 134/ตอนที่ 131 ก/หน้า 36/27 ธันวาคม 2560

 

แวะชม!!!ผลงานสอบติดที่ผ่านมา
ขอบคุณทุกความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจดูแนวข้อสอบติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
T. 0949053222
Line : @bmw3222 (ใส่@ด้วยนะค่ะ)
QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g
Email : sheet3222@gmail.com
http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

One Comment

 1. ขอบคุณทุกความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
  ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจดูแนวข้อสอบติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
  เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
  เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
  T. 0949053222
  Line : @bmw3222 (ใส่@ด้วยนะค่ะ)
  QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g
  Email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
  เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*