แนวข้อสอบแม่นๆ

แจกฟรี แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

แจกฟรี แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

1.พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานใด
ตอบ     1. ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น

            2. กิจการอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอื่นตามที่กำหนด

2.ความหมายในพระราชบัญญัตินี้
โรคจากการประกอบอาชีพ หมายความว่า โรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผล

เนื่องมาจากการทำงานหรือการประกอบอาชีพ
โรคจากสิ่งแวดล้อม หมายความว่า โรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผล
เนื่องมาจากมลพิษ
มลพิษ หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย สิ่งปนเปื้อน และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก
ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึงรังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษด้วย

แหล่งกำเนิดมลพิษ หมายความว่า โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ
และสถานที่ประกอบกิจการใด ๆ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ
การเฝ้าระวัง หมายความว่า การสังเกต การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน
การรายงาน และการติดตามผลของโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและการควบคุมโรค
3.นายจ้าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ใด ไม่แจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง หรือประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ ข้อปฏิบัติตามตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 

ตอบ  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

4.นายจ้าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ใด ไม่มาให้ถ้อยคำหรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร หรือตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียก

โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

ตอบ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

5.ผู้ใดให้บริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ตอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

6.ผู้ให้บริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่ได้ขึ้นทะเบียน ผู้ใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ 

ตอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

7.นายจ้างที่จัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้าง แต่หน่วยบริการนั้นเป็นหน่วยบริการที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ 

ตอบ  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
8.เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่ไม่จัดให้มีการเฝ้าระวังสุขภาพของ
ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษดังกล่าว 

ตอบ ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
9.นายจ้างหรือผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาลผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร
ตอบ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

10.นายจ้าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตอบ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
 

แวะชม!!!ผลงานสอบติดที่ผ่านมา
ขอบคุณทุกความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจดูแนวข้อสอบติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
T. 0949053222
Line : @bmw3222 (ใส่@ด้วยนะค่ะ)
QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g
Email : sheet3222@gmail.com
http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

One Comment

 1. ขอบคุณทุกความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
  ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจดูแนวข้อสอบติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
  เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
  เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
  T. 0949053222
  Line : @bmw3222 (ใส่@ด้วยนะค่ะ)
  QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g
  Email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
  เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*