แนวข้อสอบแม่นๆ

(((โหลดแนวข้อสอบ)))นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(((โหลดแนวข้อสอบ)))นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 แถมฟรีไฟล์เสียงหรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

–       เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

–       คำแถลงนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (PDF)

–       นโยบายรัฐบาล 2559 ด้านการศึกษา

–       นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

–       นิยามและความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา

–       แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551_70 ข้อnew ล่าสุด

–       แนวข้อสอบ พรก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พศ.2546new

–       แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_new(ล่าสุด)

–       แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้

–       แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน

–       แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา

–       แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  87ข้อ

–       แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11

–       แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551

–       แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม

–       แนวข้อสอบภาษาไทย_(เหตุผล ความเข้าใจ บทความ  อ่าน ตีความ สรุปเหตุผล ใช้ภาษาเรียงประโยค)_เฉลยละเอียด (1)

–       แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ชุดที่_1 reading-gramma-vocabulary-structure

–       แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของช้าราชการปี 2555

–       แนวข้อสอบสังคม_เศรษฐกิจ_การเมือง_การปกครอง_2559 (new update)

–       แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

–       แผนปฏิบัติราชการสี่ปี สพฐ

–       พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 3 พศ.2553

–       มาตรฐานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

–       สรุป นโยบายด้านการศึกษาของคุณะรัฐมนตรีของ ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

–       สรุป แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 — 2559)

–       สรุป+แนวข้อสอบ  หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

–       สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

–       การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

–       การจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ

–       การติดตามและประเมินผลโครงการ

–       การบริหารแผนงาน โครงการ

–       ตัวอย่าง การวางแผนและการกำหนดยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติการ

–       นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณรัฐบาล

–       แนวข้อสอบ  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

–       แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew

–       แนวข้อสอบ พรบ. วิธีการงบประมาณ

–       แนวข้อสอบ_นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน_ชุด_2 (newupdate)

–       แนวข้อสอบ_วิเคราะห์นโยบายและแผน_1 new

–       แนวข้อสอบ_เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค 100 ข้อ

–       แนวข้อสอบการวางแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผลnew

–       แนวข้อสอบการวางแผนจัดทําแผนกลยุทธ์new

–       แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์และการจัดการสมัยใหม่new

–       ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

–       สรุป การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ กำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

–       สรุป พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502

–       สรุป_การจัดทำงบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม

–       สรุปเนื้อหาเศรษฐศาสตร์+แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 จำนวน 55 ข้อ

–       หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

–       หลักการบริหารงบประมาณ

–       หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการที่ดี

>>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>

รายละเอียด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

บัญชีธนาคาร

 

ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
อยากสอบงานราชได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…<<<คลิ๊กเลย>>>
แนวข้อสอบงานราชการ.net
ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com
http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
ทีมของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

สอบติดจริง 95

สอบติดจริง 94

สอบติดจริง 59สอบติดจริง 58

สอบติดจริง 63สอบติดจริง 62

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

One Comment

 1. ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
  อยากสอบงานราชได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…< <<คลิ๊กเลย>>>
  >>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด< <<คลิ๊กเลย>>>
  แนวข้อสอบงานราชการ.net
  ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  T. 094-9053222
  line : bmw3222
  email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
  ทีมของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*