งานราชการ

โอกาศดีมากๆ กรมท่าอากาศยาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งแรกจำนวน 1 ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ 1 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. – 17 ก.พ. 2560

โอกาศดีมากๆ กรมท่าอากาศยาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งแรกจำนวน 1 ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ 1 อัตรา (วุฒิ  ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. – 17 ก.พ. 2560

ประกาศกรมท่าอากาศยาน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ
—————————–
ด้วย กรมท่าอากาศยาน จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
สถาปนิกปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง
การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.1 ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะใช้บรรจุส่วนกลาง บรรจุครั้งแรก
จำนวน 1 อัตรา
1.2 อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่อง ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง ลงวันที่
21 มกราคม 2556
1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
๑) สำรวจและจัดทำรายละเอียด เพื่อการออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรม
๒) ออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมร่วมกับท่าอากาศยาน
๓) พิจารณาแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษา แนะนำด้านสถาปัตยกรรมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาชี้แจงและแก้ไขเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
2) จัดเก็บข้อมูล และสถิติเบื้องต้น เพื่อปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม และ/หรือ งานอนุรักษ์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ
3) ตรวจสอบความถูกต้องของแบบด้านสถาปัตยกรรมหลักเบื้องต้น ซึ่งจัดทำโดยเอกชน หรือ
หน่วยงานอื่น เพื่อเป็นตามมาตรฐานของหน่วยงาน
4) ให้ความรู้ด้านวิชาการทางสถาปัตยกรรมระดับต้นทุกสาขาแก่บุคคลทั่วไป และหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5) ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมหลัก เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น

(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(๔) (๖) (๗) (๘) (๙)
(๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม (๘) หรือ
(๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม (๑๐)
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณี ออกจากงานหรือ ออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมี
สิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองแล้ว
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครคัดเลือก และไม่อาจให้เข้ารับการ
คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว
89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17
มีนาคม 2538
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
3. กำหนดการ และวิธีการรับสมัครคัดเลือก
3.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet)
ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
3.1.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสมัครทางเว็บไซต์กรมท่าอากาศยาน
https://airports.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ในกรมท่าอากาศยาน”
3.1.2 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่
กำหนด ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
3.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จำนวน 1 แผ่น หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไป
พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะแก้ไขข้อมูลในการกรอก
ใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วไม่ได้
3.2 นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร เฉพาะที่เคาน์เตอร์
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร การสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว

3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 230 บาท ประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 200 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวเข้ารับ
การคัดเลือก โดยจะกำหนดเลขประจำตัว ตามลำดับของการชำระเงิน ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะ
ของการชำระเงิน และเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร พร้อมเลขประจำตัวได้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่เว็บไซต์
https://airports.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ในกรมท่าอากาศยาน” เลือก “พิมพ์ใบสมัคร
และเลขประจำตัวเข้ารับการคัดเลือก”
3.5 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
3.6 ในการสมัครตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ลงลายมือชื่อและ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความ
เท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
3.7 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน
คุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก กรมท่าอากาศยานจะถือว่า
ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
4. เงื่อนไขในการรับสมัครคัดเลือก
4.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวัน
ปิดรับสมัครคัดเลือก คือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้น
ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
4.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือก ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่
เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก กรมท่าอากาศยานจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
ครั้งนี้ มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก

5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
กรมท่าอากาศยาน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกให้ทราบภายในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ชั้น 1 อาคาร 10 ชั้น กรมท่าอากาศยาน ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 ทุ่งมหาเมฆ กทม. 10120 และ
ทางเว็บไซต์ http://www.aviation.go.th หรือ https://airports.job.thai.com หัวข้อ”การประกาศ
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก”
6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
6.1 การคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน
คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ
1. วิชาความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม 180 คะแนน
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบอาคารและผังพัฒนาต่าง ๆ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการก่อสร้าง เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร เทศบัญญัติ
ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง
– ความถนัดด้านการออกแบบอาคารและงานสถาปัตยกรรมต่าง ๆ
2. วิชาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
(การสรุปประเด็นสำคัญจากบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบิน)
6.2 การวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์
หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทั้งนี้ จะคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อคัดเลือกผ่าน
การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในภายหลังทาง
เว็บไซต์ http://www.aviation.go.th หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ในกรมท่าอากาศยาน” หรือ
https://airports.job.thai.com
7. หลักฐานที่ต้องนำไปในวันคัดเลือกความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ
ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(2) สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสำเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวน อย่างละ 2 ฉบับ

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ
นามสกุล (ในกรณี ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ฉบับจริง
และสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ยังมีผลบังคับใช้
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
(6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
– วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
– โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
– โรคติดยาเสพติดให้โทษ
– โรคพิษสุราเรื้อรัง
– โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ.กำหนด
(7) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือหลักฐานที่แสดงการผ่านการฝึกอบรม หรือหลักฐานที่
แสดงถึงความรู้ ความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่องานในหน้าที่ (ถ้ามี)
สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุเลข
ประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในการคัดเลือกเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และต้องได้คะแนนในการคัดเลือกเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผล
9. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
9.1 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะเรียงลำดับคะแนนรวมของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและการวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มี
คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนการ
วัดความเหมาะสมกับตำแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลำดับตามเลขประจำตัวเข้ารับการคัดเลือกจากน้อยไปมาก
9.2 บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ จะขึ้นบัญชีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(30 กันยายน 2560) แต่ถ้ากรมท่าอากาศยาน ได้จัดให้มีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับ
สมัครคัดเลือกในครั้งนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก

10. การบรรจุและแต่งตั้ง
10.1 ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือก โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1
10.2 กรมท่าอากาศยาน ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้ได้รับการคัดเลือกที่เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ
กรมท่าอากาศยาน ดำเนินการคัดเลือกด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม ดังนั้นหากมี
ผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้ารับราชการ หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้
หลงเชื่อและแจ้งให้อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

 

สนใจดูแนวข้อสอบ(((คลิ๊กเลย)))

สถาปนิกปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน

 

 

ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
อยากสอบงานราชได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…<<<คลิ๊กเลย>>>
>>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>
เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com
http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
ทีมของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ
Tags: , , , , , , , , , , , ,

One Comment

 1. ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
  อยากสอบงานราชได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…< <<คลิ๊กเลย>>>
  >>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด< <<คลิ๊กเลย>>>
  เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
  เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
  ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  T. 094-9053222
  line : bmw3222
  email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
  ทีมของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*