งานราชการ

โอกาสดีๆ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 18 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศปิดรับสมัคร

โอกาสดีๆ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 18 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศปิดรับสมัคร

สถานะใบผ่าน ก ก.พ. : ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

18 อัตรา

วุฒิที่เปิดรับสมัคร

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ช่องทางการเปิดรับสมัคร

ทางอินเทอร์เน็ต

– วิศวกร 2 ส่วนสนับสนุนบริการ

Job Responsibilities
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบรูปแบบการดำเนินงานการให้บริการ และบริการที่เหมาะสมกับผู้ขอรับบริการ
วิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ตามความต้องการของผู้รับบริการในเชิงเทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อใช้ประโยชน์เป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้สำหรับการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการให้บริการ
ร่วมบริหารจัดการผู้ใช้งานสิทธิ และข้อมูลตั้งต้นสำหรับการให้บริการต่างๆ
ประสานงาน กับผู้ที่เกี่ยวข้อง/ติดตามความก้าวหน้าของงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการบริการที่ดี

Job Qualifications:
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี​

– วิศวกรซอฟต์แวร์อาวุโส(โครงการพิเศษพัฒนาเทคโนโลยียุคใหม่)

Job Responsibilities
วางแผน มอบหมาย กำกับดูแลและประสานการทำงาน (integrate) การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ได้รับมอบหมาย (Team Leading)
วิเคราะห์ความต้องการและรวบรวมความต้องการ การใช้งานแอปพลิเคชัน รวมถึง ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งแอปพลิเคชัน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานและความต้องการของผู้ใช้งาน โดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้ใช้บริการ รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
บำรุงรักษา แก้ไข และปรับปรุงแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อแก้ไขและปรับปรุงแอปพลิเคชันให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างยั่งยืน
ให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ เช่น วิธีการใช้งานแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น หรือรายละเอียดด้านเทคนิคให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Job Qualifications:
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบระบบฝังตัว(Linux/Android/Chrome OS/Windows Embedded CE) อย่างน้อย 2-5 ปี
มีประสบการณ์การทำงานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วไปอย่างน้อย 2 ปี​

– เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส (Assistant Product Manager)

Job Responsibilities:
At least 4 year experience in any software and service in any field.
Experience in demonstration and negotiation.
Ability to meeting, phone call and give information to customers.
Ability to gathering requirements, feedback and information from customer to apply for EGA services.
Analysis requirements and summary to EGA Product managers.
Demo / Proof of concept by product and solution and provide Technical Sales Support.
Learning a New Technology and communicate to EGA Product managers and customers.
Creates document in EGA services and business process or related fields.

Job Qualifications:
Thai Nationality, Male or Female, More than 28 years.
Bachelors or Mastes Degree in Computer Science, Software Engineering, Information Technology or related fields.
At least 4 years of experience with any software and service.
Knowledge of Programming languages, Softwares, Database System (SQL Server, Linux, etc.) and Network.
Must be able to work under pressure.
Problem solving skills.
Good command of English.
Good personality and a team player

– ผู้จัดการส่วนสื่อสารและส่งเสริมการตลาด

Job Responsibilities:
ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตลาด ความต้องการของลูกค้า และปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร เพื่อแสวงหาตลาดและกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ
กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานประจำปีในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้สอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อแสวงหาโอกาสในการขยายผลิตภัณฑ์และบริการสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ
สำรวจ วิเคราะห์ความพึงพอใจ และความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลนำไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของสำนักงาน
สำรวจ วิเคราะห์การรับรู้ของประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีต่อสำนักงาน
สนับสนุนข้อมูลผลการวิเคราะห์ทางการตลาดให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ และแผนงานในอนาคต
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Qualifications:
ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานในด้านการตลาด การสื่อสาร การบริหารธุรกิจ การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรืองานที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 8 ปี
ประสบการณ์ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) อย่างน้อย 5 ปี
ประสบการณ์การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

-เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์สารสนเทศอาวุโส ส่วนโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์ข้อมูล

Job Responsibilities:
ร่วมกำหนดเเนวทางเเละวางแผนยุทธศาสตร์สารสนเทศกับผู้บริหารทั้งเรื่อง Data Center,Network,Cloud เเละ IoT เป็นต้น
ให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ประสานงานความร่วมมือภายในองค์กรเเละหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
บริหารโครงการเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์สารสนเทศของภาครัฐ

Job Qualifications:
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านแผนยุทธศาสตร์สารสนเทศของภาครัฐ

– เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์อาวุโส (กลยุทธ์ธุรกิจ)

Job Responsibilities:
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง กลยุทธ์ของสำนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสำนักงาน
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ที่จำเป็นในการการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของสำนักงานและจัดทำคำของบประมาณประจำปี
รวบรวมรายละเอียด และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของสำนักงาน และคำของบประมาณประจำปี เพื่อเสนอต่อสำนักงบประมาณ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ สำหรับการชี้แจงงบประมาณตามกระบวนการด้านงบประมาณ
รวมรวมข้อมูลและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความเหมาะสม สอดคล้องตรงตามแผนการดำเนินงานของสำนักงาน
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการกำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลตัวชี้วัดระดับสำนักงานและฝ่าย รวมถึงตัวชี้วัดโครงการหลักของสำนักงาน

Job Qualifications:
ปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ บริหารจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในด้านนโยบาย แผน และงบประมาณภาครัฐ หรือแผนงานภาคธุรกิจ และการจัดทำกลยุทธ์ หรือมีประสบการณ์ใน งานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
ความรู้ด้านเทคนิคการวางแผนและการวิเคราะห์ อาทิ Balanced Score Card การจัดทำแผนธุรกิจ และการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือความคุ้มค่าโครงการ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– วิศวกรส่งมอบบริการ 2

Job Responsibilities:
ประสานงาน และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินโครงการ (Project Plan) และแผนการบริหารจัดการทรัพยากร (Resource Management)
บริหารโครงการทั้งด้าน เวลา บุคลากร และการใช้งบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ติดตามสถานะ ผลการดำเนินงาน และควบคุมคุณภาพของผลงานที่จะต้องส่งมอบในโครงการต่างๆ เพื่อให้ส่งมอบงานได้ตามวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงาน และเกณฑ์การวัดผลที่กำหนดไว้
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องมือและระบบเพื่อนำมาใช้ในการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ­­­

Job Qualifications:
ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงินและการวางแผนงบประมาณ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี
ประสบการณ์ทำงานด้านการให้บริการในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อย่างน้อย 3 ปี โดยมีมูลค่าโครงการ 5 ล้านบาทขึ้นไป
ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 9001:2008

วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ

– วิศวกรส่งมอบบริการอาวุโส

Job Responsibilities:
ประสานงาน และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินโครงการ (Project Plan) และแผนการบริหารจัดการทรัพยากร (Resource Management)
บริหารโครงการทั้งด้าน เวลา บุคลากร และการใช้งบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ติดตามสถานะ ผลการดำเนินงาน และควบคุมคุณภาพของผลงานที่จะต้องส่งมอบในโครงการต่างๆ เพื่อให้ส่งมอบงานได้ตามวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงาน และเกณฑ์การวัดผลที่กำหนดไว้
วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงาน พร้อมประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน และแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อนที่จะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องมือและระบบเพื่อนำมาใช้ในการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ­­­

Job Qualifications:
ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงินและการวางแผนงบประมาณ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี
ประสบการณ์ทำงานด้านการให้บริการในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อย่างน้อย 3 ปี โดยมีมูลค่าโครงการ 5 ล้านบาทขึ้นไป
ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 9001:2008

– ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

Job Responsibilities:
นำเสนอบริการ ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของผู้รับบริการ เพื่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการขนาดกลาง (ทั้งด้านมูลค่าของโครงการ ขอบเขตของงาน และความซับซ้อนของงาน)
ร่วมกับหน่วยงานที่ปรึกษาด้านบริการในการวิเคราะห์ ออกแบบ พร้อมนำเสนอทางเลือกระบบบริการ และจัดทำข้อเสนอเชิงเทคนิคของโครงการ (Technical Proposal) ­
จัดเตรียมงานนำเสนอโครงการและเข้าร่วมการนำเสนอโครงการแก่ผู้รับบริการหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จัดทำเครื่องมือประเมินงบประมาณโครงการในส่วนของการพัฒนาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ­
ประสานงานกับหน่วยงานที่ปรึกษาด้านบริการในการจัดทำเอกสารข้อมูลทางเทคนิค เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ อาทิ TOR, Proposal และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ­

Job Qualifications:
ประสบการณ์ทำงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงินและการวางแผนงบประมาณ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี
ประสบการณ์ทำงานด้านการให้บริการในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อย่างน้อย 2 ปี โดยมีมูลค่าโครงการ 5 ล้านบาทขึ้นไป
ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 9001:2008

– ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส

Job Responsibilities:
นำเสนอบริการ ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของผู้รับบริการ เพื่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการขนาดกลาง (ทั้งด้านมูลค่าของโครงการ ขอบเขตของงาน และความซับซ้อนของงาน)
ร่วมกับหน่วยงานที่ปรึกษาด้านบริการในการวิเคราะห์ ออกแบบ พร้อมนำเสนอทางเลือกระบบบริการ และจัดทำข้อเสนอเชิงเทคนิคของโครงการ (Technical Proposal) ­
จัดเตรียมงานนำเสนอโครงการและเข้าร่วมการนำเสนอโครงการแก่ผู้รับบริการหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จัดทำเครื่องมือประเมินงบประมาณโครงการในส่วนของการพัฒนาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ­
จัดทำแผนงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการ ­ จัดทำรายงานประจำปี สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานต่อไปในอนาคต ­

Job Qualifications:
ประสบการณ์ทำงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงินและการวางแผนงบประมาณ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี
ประสบการณ์ทำงานด้านการให้บริการในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อย่างน้อย 3 ปี โดยมีมูลค่าโครงการ 5 ล้านบาทขึ้นไป
ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 9001:2008

– วิศวกรความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 1 หรือ 2

Job Responsibilities:
จัดทำแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security Policy) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการ ดูแล บริหารจัดการระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานภายใน และภายนอกสำนักงาน ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
แก้ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เกิดขึ้นประจำวัน(day-to-day issues)
ดำเนินการประเมินช่องโหว่ต่างๆของระบบ (Vulnerability Assessment) ก่อนและหลังการให้บริการและให้ข้อเสนอแนะในการปิดช่องโหว่
ดูแลระบบต่างๆเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ­ ปฏิบัติงานของ Government Security Operation Centre (G-SOC) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ­
ปฏิบัติงานของ Government Alert and Response Team (GART) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ­

Job Qualifications:
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
ประสบการณ์ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS)
ประสบการณ์ทำงานด้าน Information Security
มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับมาตรฐานทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เช่น ISO/IEC 27001:2005 เป็นต้น

– วิศวกรระบบสารสนเทศ 1 หรือ 2

Job Responsibilities
บริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน และความต้องการของผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกสำนักงานโดยคำนึงถึงการบริหารด้านเทคนิค ด้านงบประมาณ และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ดำเนินการ ดูแล บริหารจัดการระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานภายใน และภายนอกสำนักงาน ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
ดำเนินการทดสอบและการติดตั้ง Hardware ต่างๆ (เช่น virtualization และ cloud เป็นต้น) เพื่อช่วยสนับสนุนหน่วยงานอื่นตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานสูงสุด
ดำเนินการทดสอบและการติดตั้ง Software ต่างๆ (เช่น PC Operating System, PC Server Operating Systemเป็นต้น) เพื่อช่วยสนับสนุนหน่วยงานอื่นตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานสูงสุด
ดำเนินการสำรองข้อมูล (Backup) ระบบงานต่างๆ เพื่อให้สามารถเก็บรักษาข้อมูลสำคัญไว้ได้ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นในระบบงาน
ตรวจสอบการทำงานของระบบพร้อมทั้งแจ้งเตือนรวมถึงการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาถึงความผิดปกติของระบบ
ตรวจสอบปริมาณการใช้งานของระบบ ทั้งด้าน เครือข่าย สถานะเครื่องแม่ข่าย ปริมาณการใช้งานระบบ Storage และอื่นๆ
ตรวจสอบและดำเนินการส่งซ่อมหรือบำรุงอุปกรณ์เพื่อให้อุปกรณ์ต่างมีอายุการใช้งานสูงและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
ให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ เช่น รายละเอียดด้านเทคนิคให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Job Qualifications:
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ด้านการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการ (Unix, Linux, Windows Server) หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ปี
ประสบการณ์ด้านการดูแลระบบตอมพิวเตอร์เสมือน เช่น VMWare, Hyper-v,Xen,Open Stack และ Cloud Stack เป็นต้น

– ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)

Job Responsibilities
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาปัตยกรรมหรือกรอบแนวทางหลักของโครงการ/แนวคิดต่างๆ ที่ผ่านการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว โดยครอบคลุมถึง สถาปัตยกรรมเชิงธุรกิจ (Business) สถาปัตยกรรมด้านมาตรฐานข้อมูล (Data) สถาปัตยกรรมด้านระบบสารสนเทศ (Application) และสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี (Technology)
ดำเนินตามที่ได้รับมอบหมายในการพัฒนาต้นแบบ และทดสอบแนวคิด (Proof of Concept) เพื่อทดสอบและประเมินผลการพัฒนาว่าถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนำไปใช้งานได้จริง
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวมรวมข้อมูลที่จำเป็นในการพัฒนาสถาปัตยกรรมต้นแบบ

Job Qualifications:
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ประสบการณ์ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) และการพัฒนาต้นแบบสินค้า/ บริการ และการทดสอบแนวคิด (Proof of Concept) หรือประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 5 ปี
ทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี

– ผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนา ฝ่ายนวัตกรรม

Job Purpose: รับผิดชอบการบริหารงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการงานระดับส่วน ซึ่งครอบคลุมถึงงานด้านการวิจัยนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และยุทธศาสตร์ขององค์กร

Job Responsibilities:
บริหารงาน ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานด้านการวิจัยนวัตกรรมและกลยุทธ์ด้าน IT ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแนวคิดนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ บริการหรือกระบวนการใหม่ที่สามารถปฏิบัติได้
รวบรวมแนวความคิดใหม่ๆ และข้อเสนอแนะโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม และคัดกรองแนวความคิด หรือโครงการที่มีความเป็นไปได้มาวิจัยและพัฒนาในรายละเอียด
จัดทำ รวบรวมผลการศึกษา และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ เทคโนโลยี และแนวโน้มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม ดูแล และบริหารจัดการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) และบริหารจัดการการถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Management)
บริหารบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชา โดยวางแผน ติดตาม กำหนดเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลงาน ให้คำปรึกษาแนะนำและวางแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา แนวทางและผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

Job Qualifications:
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและการวางแผนกลยุทธ์ด้าน ITอย่างน้อย 8 ปี มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความสนใจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มต่างๆ ของโลก รวมถึงผลกระทบ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ทักษะในการคิดวางแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดีมาก

– ผู้จัดการส่วนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

Job Purpose: รับผิดชอบการบริหารงานในระดับส่วน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานและความต้องการของผู้ใช้งาน

Job Responsibilities:
บริหารงาน ดูแล กำหนดแนวทาง, ยุทธศาสตร์การทำงานทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับระบบ, โครงการต่างๆ ของสำนักงาน
กำหนดแนวทาง, ออกแบบแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security Policy) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดตามการดำเนินงานต่างๆด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กร 
ให้คำแนะนำ, แก้ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เกิดขึ้นประจำวัน (day-to-day issues) 
ให้คำแนะนำในการประเมินช่องโหว่ต่างๆของระบบ (Vulnerability Assessment) ก่อนและหลังการให้บริการและให้ข้อเสนอแนะในการปิดช่องโหว่ 
ติดตาม,ควบคุม, กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ Government Security Operation Centre (G-SOC) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ติดตาม,ควบคุม, กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ Government Alert and Response Team (GART) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

Job Qualifications:
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 8 ปี
มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS)
ประสบการณ์ทำงานด้าน Information Security
ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดีมาก

– ผู้จัดการส่วนโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์ข้อมูล

Job Purpose: รับผิดชอบการบริหารงานในระดับส่วน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการเครือข่าย ทั้งของสำนักงานและหน่วยงานภาครัฐ ให้พร้อมใช้งานตามมาตรฐานการให้บริการ

Job Responsibilities:
บริหารงาน ดูแล กำหนด­ วิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเครือข่ายเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน และความต้องการของผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน โดยคำนึงถึงการบริหารด้านเทคนิค ด้านงบประมาณ และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ­
ออกแบบ ดูแล และบริหารจัดการ การให้ระบบเครือข่ายกับหน่วยงานภายใน และภายนอกสำนักงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (24 x 7) และเพียงพอต่อการใช้งาน ­
ออกแบบ และให้คำปรึกษาด้านระบบเครือข่ายสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ­ ออกแบบ ดำเนินการ ดูแล และบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ทุกประเภท (Main Site, Backup Site, DR Site) ให้เพียงพอต่อการใช้ และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ­
บริหารจัดการเครือข่ายให้มีความมั่นคงปลอดภัย และให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

Job Qualifications:
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานด้านบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเทศ ให้ทำงานต่อเนื่องตลอดเวลา หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 8 ปี ประสบการณ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายหรือให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ที่มีการวางระบบเครือข่ายที่มีสาขาในต่างจังหวัด หรือมีสาขาทั่วประเทศ
ประสบการณ์ในการทำงาน/บริหารจัดการเกี่ยวกับ Internet Gateway ทั้งในส่วนของ Domestics และ International , Internet Exchange

– เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์อาวุโส งานสถาบันฝึกอบรมรัฐบาลดิจิทัล

Job Responsibilities:
ร่วมกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานประจำปีในการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี รวมถึงแผนการถ่ายทอดความรู้และการอบรม
จัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่
ประสานงานความร่วมมือภายในองค์กรเเละหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ให้บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรภาครัฐโดยผ่านช่องทางต่างๆ อย่างเหมาะสม

Job Qualifications:
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ด้านงานวางแผนกลยุทธ์ งานบริหารโครงการ หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวางแผนการฝึกอบรม งานสถาบันการศึกษา

– เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์สารสนเทศอาวุโส

Job Responsibilities:
ร่วมกำหนดเเนวทางเเละวางแผนยุทธศาสตร์สารสนเทศกับผู้บริหารทั้งเรื่อง Data Center,Network,Cloud เเละ IoT เป็นต้น
ให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ประสานงานความร่วมมือภายในองค์กรเเละหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
บริหารโครงการเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์สารสนเทศของภาครัฐ

Job Qualifications:
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านแผนยุทธศาสตร์สารสนเทศของภาครัฐ

ผู้สนใจสามารถส่ง resume มาได้ที่ E-mail: chanudejh.sarhiphan@ega.or.th
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Government Agency (Public Organization) EGA
Human Resources Management Division
ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0 2612 6000 ต่อ 2206
Website : www.ega.or.th,E-Mail:chanudejh.sarhiphan@ega.or.th Enabling Complete & Secure e-Government
EGA – Digital Government

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันเวลาประกาศผลสอบ

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ
ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
อยากสอบงานราชได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…<<<คลิ๊กเลย>>>
>>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>
เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
T. 094-9053222
line : bmw3222
email : sheet3222@gmail.com
http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
ทีมของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

One Comment

 1. ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
  อยากสอบงานราชได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…< <<คลิ๊กเลย>>>
  >>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด< <<คลิ๊กเลย>>>
  เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
  เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
  ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  T. 094-9053222
  line : bmw3222
  email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
  ทีมของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*