แนวข้อสอบแม่นๆ

** ตรงเป๊ะ!!…!!…แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน(จังหวัดชายแดนภาคใต้) กรมส่งเสริมการเกษตร

** ตรงเป๊ะ!!…!!…แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน(จังหวัดชายแดนภาคใต้) กรมส่งเสริมการเกษตร เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ การเขียนหนังสือราชการ การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ แนวข้อสอบเรื่องพัสดุ หลักการบัญชีขั้นต้น ข้อสอบการเงินและบัญชี (เฉลยละเอียด) ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551 สรุปพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ล่าสุด แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมupdate ล่าสุด แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ word excel powerpoint ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ) ถาม – ตอบ […]