งานราชการ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ตั้งแต่ 18-22 มกราคม พ.ศ. 2559)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ตั้งแต่ 18-22 มกราคม พ.ศ. 2559) เงินเดือน 13800 บาท จำนวน 2 ตำแหน่ง วุฒิ ได้ รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ   ลักษณะงาน (1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียนสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์เอกสาร ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้ (2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ (3) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน […]