แนวข้อสอบแม่นๆ

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย{{2562}}

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย{{2562}} แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ แถมฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคมเศรษฐกิจการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับประวัติวิสัยทัศน์พันธกิจอำนาจหน้าที่สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย2562 แนวข้อสอบเกี่ยวกับประวัติวิสัยทัศน์พันธกิจอำนาจหน้าที่สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย2562 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 – 2564 มท. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 สรุปความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ของรัฐบาลกับ มท. สรุปแผนงานในภารกิจหลักของ มท. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สาระสำคัญแนวทางการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ – กระทรวงมหาดไทย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 แนวข้อสอบวิชา เศรษฐกิจพอเพียง ชุด 1,2 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุป นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน พลเอกประยุทธ์ […]