แนวข้อสอบแม่นๆ

Up]!!แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Up]!!แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย –          แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ –          ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ สำนักงานกระทรวงมหาดไทย –          ความเป็นมาการก่อตั้งกระทรวงมหาดไทย –          นโยโบายและยุทธศาสตร์การบริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย –          แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย –          บทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด –          กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค –          กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมาย.วิธีพิจารณาความอาญา กฎหมาย.ลักษณะพยาน –          แนวข้อสอบ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค –          แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 –          แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551_70 ข้อnew ล่าสุด –          แนวข้อสอบ พรก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พศ.2546new –          […]