แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateที่สุด)))แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการดำเนินงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง.

(((updateที่สุด)))แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการดำเนินงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง. แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 การวิเคราะห์โครงการ (Project Appraisal or Feasibility Study) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) สรุป+แนวข้อสอบถาม-ตอบ การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผลโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน_ การวิเคราะห์เศรษฐกิจ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี ของไทยและทั่วโลก ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค อุปสงค์_อุปทานและดุลยภาพของตลาด สรุปเนื้อหาเศรษฐศาสตร์+แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 จำนวน 55 ข้อ แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม แนวข้อสอบ_เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค 100 ข้อ […]