แนวข้อสอบแม่นๆ

{ปรับปรุงใหม่ๆ{2562}แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(ด้านดำเนินงาน)สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)2562

{ปรับปรุงใหม่ๆ{2562}แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(ด้านดำเนินงาน)สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)2562 แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง)2562 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง)2562 ถาม-ตอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน แนวข้อสอบ_พรบ_ระเบียบข้าราชการพลเรือน_พศ_2551_และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 การวิเคราะห์โครงการ (Project Appraisal or Feasibility Study) การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Feasibility) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) การควบคุมและประเมินผลโครงการ สรุป-แนวข้อสอบถาม-ตอบ การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผลโครงการ การวิเคราะห์ ภาวะเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน_ การวิเคราะห์เศรษฐกิจ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี ของไทยและทั่วโลก เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค อุปสงค์_อุปทานและดุลยภาพของตลาด สรุปเนื้อหาเศรษฐศาสตร์+แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 จำนวน 55 ข้อ แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม แนวข้อสอบ_เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค […]