แนวข้อสอบแม่นๆ

(((แน่น!)))แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมชลประทาน

(((แน่น!)))แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมชลประทาน แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ประวัติกรมชลประทาน newupdat_1 แนวข้อสอบเก่ากรมชลประทาน_วิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ล่าสุด) ถาม-ตอบ_กรมชลประทานupdateล่าสุด_(2) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551_70 ข้อnew ล่าสุด แนวข้อสอบ พรก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พศ.2546new การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent) ความรู้การบริหารจัดการภาครัฐ_PMQA new แถมฟรี การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม PMQA ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาศักยภาพคน caring & developing other การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ ( Strategic  Planning and  Formulating) แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์new แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร_ชุด_1(ใหม่) แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ […]