แนวข้อสอบแม่นๆ

(((เน้นแน่นๆ)))แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(((เน้นแน่นๆ)))แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สรุปเนื้อหาเศรษฐศาสตร์+แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาคnew แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์มหภาค(อัตนัย) แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์จุลภาค การจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ. การบริหารเชิงกลยุทธ์. การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด(Strategic Planning and Formulating) แนวคิด ความสำคัญ และกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาตร์ และการจัดทำแผนกลยุทธ์. สรุป การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategic Planning) การเขียนโครงการ การคิดวิเคราะห์ การบริหารแผนงาน โครงการ การประเมินนโยบาย โครงการ การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล การวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis) สรุป_การจัดทำงบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม หลักการบริหารงบประมาณ การติดตามและประเมินผลโครงการ การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) แจกฟรี แนวข้อสอบ […]