แนวข้อสอบแม่นๆ

(((แน่นเน้น)))แนวข้อเศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(((แน่นเน้น)))แนวข้อเศรษฐกรปฏิบัติการ  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เศรษฐกิจการเงิน การคำนวณ GDP การคิดวิเคราะห์ การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล แนวข้อสอบการวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผลnewล่าสุด แนวข้อสอบการวางแผนจัดทําแผนกลยุทธ์new ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) สรุป นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สรุป ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุน (Investment) อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด สรุปเนื้อหาเศรษฐศาสตร์+แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาคnew แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์มหภาค (อัตนัย) […]