แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateล่าสุด)))แนวข้อสอบนักวิชาการภาษีปฏิบัติการกรมสรรพากร

(((updateล่าสุด)))แนวข้อสอบนักวิชาการภาษีปฏิบัติการกรมสรรพากร แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์พันธกิจอำนาจหน้าทีโครงสร้างกรมสรรพากร กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการอำนาจหน้าที่กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ.2551 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร สรุปแนวข้อสอบเก่าเกี่ยวกับกรมสรรพากร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีและโครงสร้างภาษีอากร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร และ ประเภทภาษีอากร ความรู้ประมวลรัษฎากร แนวข้อสอบ ถาม-ตอบประมวลกฎหมายรัษฎากร แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษี แนวข้อสอบเกี่ยวกับภาษีอากร สรุป คำถามปัญหากฎหมายภาษีและอากร หลักการจัดเก็บภาษี และลักษณะของภาษีอากรที่ดี สรุป เศรษฐมิติ สรุปเนื้อหาเศรษฐศาสตร์+แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 แจกฟรี แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์สำหรับนักบริหาร แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์และการจัดการสมัยใหม่new สรุป ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 สรุปทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 การบริหารแผนงาน […]