แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateที่สุด)))แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพากร

(((updateที่สุด)))แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพากร แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์พันธกิจอำนาจหน้าทีโครงสร้างกรมสรรพากร กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการอำนาจหน้าที่กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พ.ศ.2551 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร แนวข้อสอบ ถาม-ตอบประมวลกฎหมายรัษฎากร การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent) แจกฟรี แนวข้อสอบองค์การและการจัดการในภาครัฐnew การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาศักยภาพคน caring & developing other ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐnew แจกฟรี แนวข้อสอบการบริหารการพัฒนาองค์กร แจกฟรี แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคลในสำนักงาน แจกฟรี แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร_ชุด_2(ใหม่) แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชุด 1new แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชุด 3(ใหม่) สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ การบริหารแผนงาน โครงการ แจกฟรี แนวข้อสอบการวางแผน แผนงาน โครงการ การบริหาร แนวข้อสอบ_วิเคราะห์นโยบายและแผน_1 new แนวข้อสอบการวางแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผลnew แนวข้อสอบการวางแผนจัดทําแผนกลยุทธ์new สรุป […]