แนวข้อสอบแม่นๆ

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ(ระดับปริญญาโท)สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา{2563}

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ(ระดับปริญญาโท)สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา{2563} แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ แถมฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคมเศรษฐกิจการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2563 อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ สรุป นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม_ฉบับที่_12 (พ.ศ.2560-2564) new สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 แนวข้อสอบ_พรบ_ระเบียบข้าราชการพลเรือน_พศ_2551_และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุป พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน_พศ.2551_และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2562 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2562 แนวข้อสอบจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาลupdate แนวข้อสอบ เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ ถาม-ตอบ_เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมnew แนวข้อสอบ […]