แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateที่สุด)))แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(((updateที่สุด)))แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แนวข้อสอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยุทธศาสตร์กระทรวง_พศ2560-2564_และยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวง_พศ2560-2564_กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2560-25644 จรรยาบรรณของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ และแนวทางการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ แนวข้อสอบ_กฎหมาย_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ2547(ล่าสุด) แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ_พรก_ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี_พศ2546new แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ หลักธรรมาภิบาล 8แนวข้อสอบจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล 8แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล__หลักเศรษฐกิจพอเพียง__หลักสิทธิมนุษยชน_ 9กรอบแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ 9แถมฟรี ทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาสังคม 9แนวคิดและทฤษฎีการจัดสวัสดิการสังคม ความหมายของงานสังคมสงเคราะห์ 10ทฤษฎีทางการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 10หลักการสังคมสงเคราะห์ 11สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 ถาม- ตอบ การพัฒนาสังคม แนวข้อสอบกฎหมาย__พรบคุ้มครองเด็ก_พศ2546 แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ สรุป […]