แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateที่สุด)))แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์new

(((updateที่สุด)))แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์new แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แนวข้อสอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยุทธศาสตร์กระทรวง_พศ2560-2564_และยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวง_พศ2560-2564_กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2560-2564 แนวข้อสอบ_กฎหมาย_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ2547(ล่าสุด) แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ_พรก_ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี_พศ2546new แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_word_excel_powerpoint(ล่าสุด) หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักธรรมาภิบาล แถมฟรี ทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาสังคม กรอบแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ ถาม- ตอบ การพัฒนาสังคม แนวข้อสอบกฎหมาย__พรบคุ้มครองเด็ก_พศ2546 แนวข้อสอบจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมปฏิบัติงาน_ชุด_1 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมปฏิบัติงาน_ชุด_2 แนวข้อสอบพรบ_ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว_2553 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล__หลักเศรษฐกิจพอเพียง__หลักสิทธิมนุษยชน_การปกครองท้องถิ่น สรุป พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 สรุป พระราชบัญญัติ ควบคุมคนขอทาน และพรบ_ควบคุมการขอทานและคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง […]