แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdateสุดๆ)))แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทศาสตร์)สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(((newupdateสุดๆ)))แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทศาสตร์)สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 การสอบสัมภาษณ์ ความรู้สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 แนวข้อสอบรัฐธรรนูญ2560 update ล่าสุด สรุปแนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี 2560-2579 ความรู้การปฏิรูปประเทศ กรอบการปฏิรูปประเทศ THAILAND 4.0 แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 สรุปถาม-ตอบ นโยบายสาธารณะ นโยบายการดำเนินงานของรัฐบาล สรุป นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การเขียนโครงการ การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ การบริหารแผนงาน โครงการ การจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ การบริหารแผนงาน โครงการ สรุป การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ […]