แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newupdateสุดๆ)))แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานข้าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร(สำนักงานก.ก.)2561

(((newupdateสุดๆ)))แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานข้าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร(สำนักงานก.ก.)2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ภาค ก และ ข แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร-สำนักงาน-ก.ก. ความสามรถด้านคิดคำนวณความสามารถด้านตัวเลขupdate แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย_(เหตุผล ความเข้าใจ บทความ อ่าน ตีความ สรุปเหตุผล ใช้ภาษาเรียงประโยค)_เฉลยละเอียด (1) แนวข้อสอบเกี่ยวกับความเข้าใจภาษาไทย 100ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทความ_ แนวข้อสอบ_Conversation_new แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ชุดที่_1 reading-vocabulary-structure -gramma (update) แนวข้อสอบการปกครองท้องถิ่น หลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง  หลักสิทธิมนุษยชน แนวข้อสอบ พรบระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พศ2528new แนวข้อสอบ พรบระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพ พศ2554new แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ […]