แนวข้อสอบแม่นๆ

(((newแชร์สุดๆๆ)))แนวข้อสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านกฎหมายกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ2561

(((newแชร์สุดๆๆ)))แนวข้อสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านกฎหมายกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพupdate2561 แนวข้อสอบ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพupdate2561 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมupdate2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรมupdate2561 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ 2560 ความรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย 2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี 2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย สิทธิมนุษยชน สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ สนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยภาคี สรุปพรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุป พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. 2548 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ.2550 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552 การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย แนวปฏิบัติ มาตรฐาน และกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน แนวข้อสอบสิทธิมนุษยชน แนวข้อสอบกฎหมายอาญา ชุด 1 จำนวน […]