แนวข้อสอบแม่นๆ

โหลด!!!แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2561

โหลด!!!แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพupdate2561 แนวข้อสอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพupdate2561 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อัพ2561 สรุป พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560_(ชุด 2)new แนวข้อสอบถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 แนวข้อสอบถาม – ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549 การบริหารพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ การจัดหาพัสดุ การบำรุงรักษาพัสดุ คู่มือปฺฎิบัติงานด้านพัสดุ ขัั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุBM แนวทางปฏิบัติในการจัดกาพัสดุด้วยวิธี e-market และ e-bidding แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP แนวข้อสอบจัดซื้อจัดจ้าง ถาม-ตอบ […]