แนวข้อสอบแม่นๆ

โหลด!!!แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต2561

โหลด!!!แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต2561 แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ กรมสุขภาพจิต update2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต_update2561 นโยบายกรมสุขภาพจิต 2560-2561 แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 12 พ.ศ. 2560-2564) สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุปสาระสำคัญ พรก.การบริหารบ้านเมืองที่ดี2546 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2546New แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ความสำคัญและภารกิจหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐnew การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent) การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ […]