แนวข้อสอบแม่นๆ

(((Updateที่สุด)))แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก.)2561

(((Updateที่สุด)))แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก.)2561 (((พิเศษ)))แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม(สปก.)update2561 แนวข้อสอบสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก.)update2561 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หลักการประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สรุป ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การอ่านจับประเด็นและวิเคราะห์ข้อความ แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ การเขียนบทความสารคดี สปอร์ตทางวิทยุและโทรทัศน์ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ การจัดทำข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้นและการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ คู่มือ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ หลักการและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ หลักการวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ สรุป การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ กำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แนวข้อสอบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ชุด 1 แนวข้อสอบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ชุด 2 แนวข้อสอบการวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผลnewล่าสุด แนวข้อสอบการวางแผนจัดทําแผนกลยุทธ์new แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุด1 120 ข้อ แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุด2 58 ข้อ แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(ใหม่)_300_ข้อ (1) […]