แนวข้อสอบแม่นๆ

(((Updateที่สุด)))แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก)2561

(((Updateที่สุด)))แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก)2561 (((พิเศษ)))แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม(สปก)update2561 แนวข้อสอบสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก)update2561 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS-new ถาม-ตอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์__GFMIS_ สรุปพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ_เรื่องงบประมาณ สรุประเบียบว่าด้วยใช้จ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน และเก็บรักษาเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถาม-ตอบ แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง) สรุป การบัญชีการเงินnew สรุป บัญชีเบี้องต้น+แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น ชุดที่1 จำนวน 52ข้อ สรุป มาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ หลักการบัญชีขั้นต้น การบริหารและการวิเคราะห์งบการเงิน แนวข้อสอบการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน แนวข้อสอบงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ชุด 1 แนวข้อสอบหลักการบัญชี แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง […]