แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateที่สุด)))แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์2561

(((updateที่สุด)))แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับประวัติ วิสัยทัศ พันธกิจ ข้าราชการ 4.0 กรมปศุสัตว์update2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์update2561 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540(update) แนวข้อสอบถาม-ตอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของช้าราชการปี 2555 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการ การเขียนหนังสือราชการ สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2560 ถาม – ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ_พศ2526_และแก้ไขเพิ่มเติม(update_2561ล่าสุด) แนวข้อสอบงานสารบรรณ_ชุด_1_จำนวน_211_ข้อ_update2561 แนวข้อสอบงานสารบรรณ_ชุด_2_(update2561) แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม_2560_ แนวข้อสอบสำนักงานสมัยใหม่(สอบธุรการ) แนวข้อสอบงานธุรการ แนวข้อสอบถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ […]