แนวข้อสอบแม่นๆ

(((updateที่สุด)))แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค2561

(((updateที่สุด)))แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค2561 แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรคupdate2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมควบคุมโรค_2561 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทศาสตร์ กรมควบคุมโรค ปี 2560-2563 ถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ถาม_–_ตอบ_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ_2547_และที่แก้ไข 2560 แนวข้อสอบ_พรบ_ระเบียบข้าราชการพลเรือน_พศ_2551_และที่แก้ไขเพิ่มเติม_ สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 แนวข้อสอบ_พรบ_ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พศ_2534_และแก้ไขเพิ่มเติม(update2561) สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 แนวข้อสอบ พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ 2540 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของช้าราชการปี 2555 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่(New_Public_Managemtent) ความรู้การบริหารจัดการภาครัฐ_PMQA new การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาศักยภาพคน caring & developing other การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์งานบุคคล (Job Analysis) ความสำคัญและภารกิจหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐnewupdate2561 สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล […]