แนวข้อสอบแม่นๆ

{{NEW{2562}}}แนวข้อสออบนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการกรมการท่องเที่ยว

{{NEW{2562}}}แนวข้อสออบนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการกรมการท่องเที่ยว แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจวิสัยทัศน์พันธกิจอำนาจหน้าทีกรมการท่องเที่ยว2562 แนวข้อสอบเกี่ยวกับบทบาทภารกิจวิสัยทัศน์พันธกิจอำนาจหน้าทีกรมการท่องเที่ยว2562 แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ พ.ร.บ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 แนวข้อสอบ พรบ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522NEW แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวเเละมัคคุเทศก์ปี พ.ศ.2551 แนวข้อสอบพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 สรุป แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ความรู้ความสามารถทั่วไป(ชุดใหม่) ความสามรถด้านคิดคำนวณความสามารถด้านตัวเลขupdate แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ แนวข้อสอบภาษาไทย สรุปเหตุผลเชิงทางตรรกะ แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 comprehension จำนวน 100 ข้อ แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ_ชุดที่_1 reading-vocabulary-structure -gramma (update) แนวข้อสอบอังกฤษ ชุด […]