แนวข้อสอบแม่นๆ

ปรับปรุงใหม่สุดๆ{2562}แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านอำนวยการและแผนพลังงาน)สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ปรับปรุงใหม่สุดๆ{2562}แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านอำนวยการและแผนพลังงาน)สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน แถมฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทศาสตร์ โครงสร้าง ภารกิจ อำนาจหน้าที่่2562 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานวิสัยทัศน์พันธกิจยุทศาสตร์โครงสร้างภารกิจอำนาจหน้าที่่2562 ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ.2561-2565 new นโยบายพลังงานของรัฐบาล แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี สรุป กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ถาม-_ตอบ_แผนอนุรักษ์พลังงาน_พศ_2558_–_2579 แนวข้อสอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก-2558-2579 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม2548,2560 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2560 ถาม_–_ตอบ_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ_2547_และที่แก้ไข 2560 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2560 ถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สรุป_ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พศ2560 แนวข้อสอบ พรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง  พ.ศ.2543 แนวข้อสอบ พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย […]