แนวข้อสอบแม่นๆ

{{ปรับปรุงใหม่ๆ{2562}}แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมการจัดหางาน

{{ปรับปรุงใหม่ๆ{2562}}แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมการจัดหางาน แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน2562 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน2562 ถาม_–_ตอบ_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ_2547_และที่แก้ไข 2560 แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ การเขียนหนังสือราชการ ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ)update สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2560 ถาม_-_ตอบ_เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ_500_ข้อ แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ_20_ข้อ แนวข้อสอบงานสารบรรณ ชุด 1 จำนวน 211 ข้อ แนวข้อสอบงานสารบรรณ_ชุด_2 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ_พศ2526_และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม_2560 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สรุป-แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่(สอบธุรการ) 95 ข้อ แนวข้อสอบงานธุรการ แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์_word_excel_powerpoint_(update) 250 ข้อ แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ >>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>> […]