แนวข้อสอบแม่นๆ

สรุปข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการกรมเจ้าท่า{2563}

สรุปข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการกรมเจ้าท่า{2563} แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ แถมฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคมเศรษฐกิจการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า2563 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมเจ้าท่า2563 แนวข้อสอบ_พรบ_ระเบียบข้าราชการพลเรือน_พศ_2551_และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุป พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน_พศ.2551_และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2553 ถาม-ตอบ_เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมnew แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2546 (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2562 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2562 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2546 สรุปพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2546 New สรุปแนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2561 สรุปแนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พศ2544 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ(update) สรุปการร่างการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ(update) การร่างหนังสือโต้ตอบภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการและการร่างคำกล่าวภาษาอังกฤษ การเขียนหนังสือราชการ แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ แนวข้อสอบงานสารบรรณ_ชุด_1_จำนวน_211_ข้อ_(ชุดเพิ่มการประชุมสัมมนา) แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ_พศ2526_และแก้ไขเพิ่มเติม(update_ล่าสุด) แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม_2560 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2560 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่(New_Public_Managemtent) การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการ การบริหารจัดการภายในองค์กร ความรู้เกี่ยวกับการประชุม อบรม […]