แนวข้อสอบแม่นๆ

แจกฟรีแนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

แจกฟรีแนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 1.พระราชบัญญัตินี้ “โรงงาน” หมายความว่า ตอบ อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามเพื่อประกอบกิจการโรงงาน ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง  2.ถาม “ตั้งโรงงาน” หมายความว่า ตอบ การนำเครื่องจักรสำหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่จะประกอบกิจการโรงงาน หรือนำคนงานมาประกอบกิจการโรงงานในกรณี ที่ไม่มีการใช้เครื่องจักร” 3.ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองจะใช้ได้จนถึงวันใด ตอบ ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่สามนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง 4.ผู้ตรวจสอบเอกชนจะขอต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า กี่วัน ตอบ ไม่น้อยกว่า สี่สิบห้าวัน และให้ผู้อนุญาตพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอต่ออายุใบอนุญาต 5.ถาม มาตรา 23 ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ ณ ตอบ ณ ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายในโรงงาน ของตน 6.ถาม มาตรา 24 เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อโรงงานหรือชื่อผู้รับใบอนุญาต ให้ ตอบ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็น […]