แนวข้อสอบแม่นๆ

เฉลยข้อสอบนักวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน{2563}

เฉลยข้อสอบนักวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน{2563} แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ แถมฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคมเศรษฐกิจการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน และกรมวิชาการเกษตร2563 แนวข้อสอบเกี่ยวกับ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน และกรมวิชาการเกษตร2563 ถาม_–_ตอบ_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ_2547_และที่แก้ไข_2560 สรุปนโยบายการพัฒนาการเกษตร 4.0 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร 2522 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ความรู้พื้นฐานพืชไร่_ด้านการจัดการวัชพืช พืชและจัดการพืช การคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับ การคัดเลือกพันธุ์พืช ความรู้ การเพาะปลูก การวิเคราะห์ดิน ความรู้แนวข้อสอบ การขยายพันธุ์ ความรู้แนวข้อสอบการปรับปรุงพันธ์พืช แนวข้อสอบการวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืช แนวข้อสอบเกษตรเบื้องต้น แนวข้อสอบเกษตรและพืช แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร […]