แนวข้อสอบแม่นๆ

เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง{2563}รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง{2563}รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ แถมฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคมเศรษฐกิจการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง2563 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง2563 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562(ชุดใหม่) สรุป พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน_พศ.2551_และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562 การเขียนหนังสือราชการ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ(หนังสือราชการ)update สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2548,2560 แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ แนวข้อสอบงานสารบรรณ_ชุด_1_จำนวน_211_ข้อ_(ชุดเพิ่มการประชุมสัมมนา) แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ_พศ2526_และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม2548,2560 สรุป การวางแผน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategic Planning) แนวข้อสอบ_วิเคราะห์นโยบายและแผน_1 new แนวข้อสอบการวางแผนจัดทำแผนกลยุทธ์new การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่(New_Public_Managemtent) การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการ สรุปการบริหารจัดการภายในองค์กร ความรู้+แนวข้อสอบเรื่องระบบการจัดการองค์กร แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป แนวข้อสอบการบริหารทั่วไปและจัดการประชุม แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ ชุด 2 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการnew ชุด 1 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการnew ชุด […]