งานราชการ

ข่าวด่วนๆ กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563

ข่าวด่วนๆ กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัคร พนักงานราชการ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  1 ตำแหน่ง วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรน้ำ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ           ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน […]