งานราชการ

ข่าวดีๆกรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ วันที่ 29 มิถุนายน -วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ข่าวดีๆกรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ วันที่ 29 มิถุนายน -วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ


กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1.ชื่อตำแหน่ง    นักวิชาการเกษตร                  จำนวนตำแหน่งว่าง     2 ตำแหน่ง

 2.ชื่อตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    จำนวนตำแหน่งว่าง     1 ตำแหน่ง

3.ชื่อตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน     จำนวนตำแหน่งว่าง     1 ตำแหน่ง

 4.ชื่อตำแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวนตำแหน่งว่าง     1 ตำแหน่ง

5.ชื่อตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย  จำนวนตำแหน่งว่าง     3 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพืชศาสตร์ ทางพืชสวน ทางส่งเสริมการเกษตร ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร หรือทางเคมีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
2) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 คือ จังหวัดปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดสอบหาวิธีหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการปรับปรุงบำรุงดิน รวมถึงการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยมาตรการต่างๆ แก้ไขพื้นที่ดินที่มีปัญหา เช่น ดินเปรี้ยวจัด ดินกรด ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินทราย ดินลูกรัง ดินที่สูง พื้นที่ลาดชัน พื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่นานอกเขตชลประทาน ดินที่ถูกชะล้างพังทลาย โดยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
2. ศึกษา วิจัยและพัฒนา ด้านชนิดและพันธุ์พืชใหม่ รวมถึงชนิดและอัตราของวัสดุปรับปรุงดินเพื่อนำมาปรับปรุงบำรุงดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และข้อจำกัด เพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ ติดตามความก้าวหน้าระบบ IT
3. รวบรวมข้อมูลวัสดุการเกษตร ศึกษา วิจัยการใช้ที่ดิน ในระบบผลิตพืชอินทรีย์ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เป็นอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง
4. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรด้านความสัมพันธ์ ดิน น้ำ พืช
5. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์
6. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร
7. เตรียมตัวอย่างหญ้าแฝก การวิเคราะห์สายพันธุ์ทางด้าน DNA และการตรวจสอบและวิเคราะห์ DNA
8. ปฏิบัติงานวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับเมล็ด การเจริญเติบโต และความงอกของหญ้าแฝก
9. ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งจัดทำข้อมูลระบบเผยแพร่บน web site
10. การถ่ายทอดเทคโนโลยี วางแผนการอนุรักษ์ดินและน้ำ แก้ไขปรับปรุงดินที่มีปัญหาการใช้ประโยชน์ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดินต่างๆ ในการจัดทำหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน และโครงการพัฒนาที่ดินอื่นๆ
11. จัดทำแผนงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ
12. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลดินเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าทดลองวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการในด้านต่างๆ
13. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆรวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อใช้ศึกษา ทดลองค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรด้านความสัมพันธ์น้ำ พืช
14. จัดทำฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์วิจัยและ ปรับปรุงฐานข้อมูลดิน
15. สนับสนุนงานวิเคราะห์วิจัยทดสอบในด้านดินน้ำพืช
16. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลการเกษตรเบื้องต้นเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าทดลองวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรในโครงการต่างๆ
17. วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียมด้านการใช้ที่ดินปฏิบัติงานสำรวจภาคสนามปรับปรุงข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินผลิตแผนที่สภาพการใช้ที่ดินของพื้นที่รับผิดชอบและจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของพืชเศรษฐกิจเพื่อการประเมินผลผลิต
18. ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อประเมินพยากรณ์ผลผลิตพืชโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และข้อมูลจากดาวเทียมในการจัดทำแผนที่ต่างๆ
19. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชและผลผลิตพืชได้แก่ลักษณะของดินน้ำภูมิอากาศและการจัดการเพื่อกำหนดเขตการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจกำหนดเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่โครงการและบนพื้นที่สูงและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการศึกษาจำแนกพื้นที่ตามความเหมาะสมของการใช้ที่ดินเพื่อการจัดที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆ
20. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรดินน้ำ เพื่อวางแผนการเกษตรในพื้นที่เกษตรแข่งขันและพอเพียง
21. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้ที่ดินทางการเกษตรเพื่อใช้ในการจัดการดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัย
22. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร บทวิจัย บทความทางการเกษตรหรือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินจากทุกแหล่งข้อมูล
23. รวบรวม วิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลทางการเกษตร ข้อมูลการพัฒนาที่ดิน และภูมิปัญญาเกษตรกรจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จัดทำให้ออกมาอยู่ในลักษณะเอกสาร บทความหรือเอกสารคำแนะนำเพื่อการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานภายในกรมฯ
24. จัดหมวดหมู่เอกสารบทความ ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เป็นคลังข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหานำกลับมาใช้ใหม่
25. ประสานและตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้และเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหัวหน้างานภายในกรมฯ
26. ติดตามการปฏิบัติงานจากแบบรายงานและการออกพื้นที่จริงในงาน – โครงการที่ได้รับมอบหมายจากสำนักฯ
27. ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านชนิดและพันธุ์พืชปุ๋ยสดในการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และข้อจำกัดดินเพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ
28. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองด้านการใช้ประโยชน์ของอินทรียวัตถุ และปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในการปรับปรุงบำรุงดินอย่างยั่งยืน
29. เป็นผู้มีความรู้ในด้านการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการและสาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดินในการปรับปรุงบำรุงดินในระบบเกษตรยั่งยืน
30. รวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆรวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้อต้นเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการด้านความสัมพันธ์ดินน้ำพืช
31. รวบรวม / วิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรต่างๆและภูมิอากาศเพื่อประมวลผลในการจัดทำระบบเตือนภัยต่างๆทั้งแห้งแล้งน้ำท่วมดินถล่ม
32. วิเคราะห์ข้อมูลการเกษตรเพื่อวางแผนการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมต่างๆประเภทพื้นที่แห้งแล้งพื้นที่ร้างดินดานและดินเค็ม
33. ค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆในด้านการแก้ปัญหาดินและความเสื่อมโทรมของดิน
34. ทำหน้าที่ช่วยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในการค้นคว้าข้อมูลงานวิชาการเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการนำเสนอโครงการ
35. ศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย วิเคราะห์สถิติ เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานวิเคราะห์ วิจัยในโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
36. สาธิต การพัฒนาที่ดิน การผลิตพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
37. ปฏิบัติงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น งานทดสอบ สาธิตการพัฒนาที่ดิน
38. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่หมอดินอาสา เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานเดียวกัน และหน่วยงานอื่นๆ
39. ศึกษา ค้นคว้าทดลอง วิเคราะห์และวิจัย เกี่ยวกับการสำรวจดินการปรับปรุงพันธุ์พืชเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรยั่งยืน การขยายพันธุ์หญ้าแฝก ฯลฯ
40. ปฏิบัติงานอื่นๆตามรูปแบบการพัฒนาที่ดินที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคหรืองานตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด (CEO)
41. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ภารกิจ (2) ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน เช่น ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร การอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการดิน การปรับปรุงบำรุงดินการวางแผนการใช้ที่ดินและการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น
วิธีการประเมิน :
– ทักษะ
2. ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (คะแนน 100 คะแนน)
วิธีการประเมิน :– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
2) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 คือ จังหวัดปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี
2. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. รวบรวมผลการปฏิบัติงาน
4. ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆก่อนนำเสนอ
5. ปฏิบัติงานด้านธุรการร่างและพิมพ์หนังสือราชการและการรับ – การส่งเอกสาร
6. จัดเตรียมเอกสารการประชุมจัดทำรายงานต่างๆค้นคว้าและจัดเก็บเอกสาร
7. รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการบันทึกข้อมูลต่างๆ
8. จัดทำใบสำคัญ และเอกสารด้านการเงิน ด้านพัสดุระดับต้น ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
9. ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และเข้าระบบ GFMIS
10. ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานและรายงานสรุปเสนอ
11. จัดเตรียม จัดเก็บและให้บริการข้อมูลแผนที่ต้นฉบับ ตลอดจนรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลแผนที่ต่างๆ
12. จัดเก็บข้อมูลบริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ พืช และการปรับปรุงดิน
13. บันทึก / พิมพ์ผลวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณทำรายงานวิจัยในส่วนวิจัยต่างๆ
14. รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
15. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ภารกิจ (2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (4) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 (5) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (6) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (7) ความรู้ด้านการวิเคราะห์จัดทําแผนงาน งบประมาณประจําปีและการเบิกจ่ายงบประมาณ (8) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
วิธีการประเมิน :
– ทักษะ
2. ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (คะแนน 100 คะแนน)
วิธีการประเมิน :– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

2) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 คือ จังหวัดปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ปฏิบัติงานเตรียมการประชุม รายงานการประชุม จัดทำแผนงาน/งบประมาณติดตามผลการปฏิบัติงาน รวบรวมผลงานวิจัยและบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิชาการ
2.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองวิจัย
3.รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพยากรดินน้ำการใช้ที่ดินงานด้านวิชาการ เศรษฐกิจสังคมเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการดินและรูปแบบการพัฒนาที่ดิน
4. วิเคราะห์สภาวะชนบทสภาพเศรษฐกิจสังคมปัญหาโอกาสจุดอ่อนและจุดแข็งของชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการการจัดการดินให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของทรัพยากรสนองความต้องการและการยอมรับของเกษตรกร
5. ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
6. ศึกษารายละเอียดของงานโครงการตามนโยบายและแผนงานของกรมฯ เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณประจำปี
7. รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
8. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเฉพาะทางเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
9. ประสานงานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงาน-งบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
10. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณของ โครงการตามนโยบายของกระทรวงฯ ที่ดำเนินการในลักษณะบูรณาการ
11. จัดทำแผน / โครงการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของกรมหรือจังหวัดโดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาจังหวัดตามระบบผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ CEO
12. จัดทำแผน/โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะโครงการพระราชดำริ ติดตามประสานการทำงานรวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน
13. ปฏิบัติงานด้านติดตามผลการดำเนินงาน โครงการในภาพรวม ประเมินผล นำเสนอปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงแผนงานของหน่วยงาน
14. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลด้านวิชาการ และเศรษฐกิจ สังคม เพื่อใช้ในการวางแผน
15. ปฏิบัติงานด้าน IT และสารสนเทศเพื่อปฏิบัติงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การประยุกต์การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับการจัดการและพัฒนาที่ดิน การสร้างเว็บไซต์ การเตรียมฐานข้อมูลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน
16. ประสานงานและกำกับดูแลการบริหารงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
17. จัดทำระเบียบวาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมได้
18. สามารถประสานงานทางระบบ Electronic กับหน่วยงานต่างๆ
19. สามารถจัดทำ Power Point ในรูป Graphic และ Non- Graphic ประกอบการบรรยายในที่ประชุมได้
20. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ให้กับผู้บังคับบัญชา
21. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ภารกิจ (2) ความรู้ในการศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ (3) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนงาน/โครงการ การจัดทำงบประมาณ การติดตามและประเมินผล
วิธีการประเมิน :
– ทักษะ
2. ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (คะแนน 100 คะแนน)
วิธีการประเมิน :– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน ทางบัญชี
ทางการเงินและธนาคาร หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเศรษฐศาสตร์การคลัง
2) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 คือ จังหวัดปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ร่วมดำเนินการเบิกเงินทุกประเภทของส่วนกลางและการถอนคืนค่าปรับฯ การโอนสิทธิ/ลดวงเงินของส่วนภูมิภาค
2.ช่วยจัดทำบัญชี ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีและจัดทำรายงานการเงินของกรมฯ
3.ช่วยจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายที่เป็นเงินรายได้ โดยไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามมาตรา 170
4.ช่วยทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมฯ และประมวลผลค่าเสื่อมราคา/ค่าเสื่อมราคาสะสมในระบบ GFMIS ของกรมฯ
5.ช่วยเก็บรักษาเอกสารใบสำคัญคู่จ่าย เพื่อให้ข้อมูลด้านบัญชีถูกต้องและครบถ้วน
6.ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรับ – จ่าย ฝาก ถอน การเก็บรักษา การนำส่งเงิน ใบสำคัญแทนตัวเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยพิเศษ เงินสวัสดิการ
7.ร่วมดำเนินเกี่ยวกับการจัดทำและบริหารสัญญายืมเงิน เงินทดรองราชการ
8.ร่วมจัดทำเอกสาร กบข. กสจ. ภ.ง.ด. ประกันสังคม และออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
9.ร่วมจัดทำแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งการโอนจัดสรรงบประมาณทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
10.ช่วยขออนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง กปร. เงินกู้ งบฉุกเฉิน เงินกันไว้เหลื่อมปี และขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี
11.ร่วมจัดทำประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณและจัดทำเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน
12.ช่วยดำเนินการกันเงินไว้เหลื่อมปี การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน การขออนุมัติหลักการ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
13.ร่วมวิเคราะห์รายการเบิกเงิน ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การติดตามผลและจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณงบกลางเงินนอกงบประมาณ/เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
14.ร่วมพัฒนาและวางระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน การคลังและพัสดุให้สอดคล้องกับโครงการปรับปรุงระบบบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
15.ร่วมศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง ให้คำแนะนำและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
ของกรม
16.ร่วมประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีระบบ GFMIS ระหว่างส่วนกลางกับหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค/หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค/หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาคกับกรมบัญชีกลาง
17.ร่วมตรวจสอบ วิเคราะห์รายงานการเงินของส่วนภูมิภาคพร้อมทั้งจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีในภาพรวมกรมหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค/หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค/หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาคกับกรมบัญชีกลาง
18.ร่วมเผยแพร่/ปรับปรุงข้อมูลด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ ในเว็บไซด์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
19.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
หลักสูตรและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหน้าที่ภารกิจ (2) ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี การบริหารงบประมาณ การ วิเคราะห์งบการเงินการควบคุมภายใน การพัสดุ (3) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
วิธีการประเมิน :
– ทักษะ
2. ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (คะแนน 100 คะแนน)
วิธีการประเมิน :– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัคร : ประกาศรับสมัครงาน กรมพัฒนาที่ดิน

ประกาศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย กรมพัฒนาที่ดิน

เว็บไซต์ : http://r01.ldd.go.th

 

{สนใจดูแนวข้อสอบคลิ๊กเลย!!!}
   
แวะชม!!!ผลงานสอบติดที่ผ่านมา
ขอบคุณทุกความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
สนใจดูแนวข้อสอบติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
T. 0949053222  
Line : @bmw3222 (ใส่@ด้วยนะค่ะ)

@bmw3222

QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g
Email : sheet3222@gmail.com
http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

One Comment

 1. {สนใจดูแนวข้อสอบคลิ๊กเลย!!!}

  แวะชม!!!ผลงานสอบติดที่ผ่านมา
  ขอบคุณทุกความไว้วางใจเสมอมาค่ะ
  ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  สนใจดูแนวข้อสอบติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่
  เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
  เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
  เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net
  เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ
  T. 0949053222
  Line : @bmw3222 (ใส่@ด้วยนะค่ะ)
  QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g
  Email : sheet3222@gmail.com
  http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/
  http://www.e-bookexaminationguidelines.com/
  เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*