แนวข้อสอบแม่นๆ

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น{2563}

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น{2563} แถมฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์ แถมฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคมเศรษฐกิจการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น2563 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ถาม_–_ตอบ_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ_2547_และที่แก้ไข_2560_ สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2560 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม2548,2560 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ_พศ2526_และแก้ไขเพิ่มเติม(update_ล่าสุด) สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2548,2560 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล(ใหม่) สรุป ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ พรก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546new แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2546(ฉบับที่2)พ.ศ.2562 แนวข้อสอบ_พรบ_ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พศ_2534_และแก้ไขเพิ่มเติม(update) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่_(New_Public_Managemtent) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ_pmqa การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคคลากร การฝึกอบรมบุคลากร การพัฒนาศักยภาพคน caring & developing other การทำแผนพัฒนารายบุคคล ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์งานบุคคล (Job Analysis) […]