แนวข้อสอบแม่นๆ

(((update!!!)))แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมประชาสัมพันธ์2561

(((update!!!)))แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมประชาสัมพันธ์2561 แถมฟรีไฟล์เสียง หรือ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์update2561 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์update2561 แนวข้อสอบถาม – ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป_update2561new แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 100ข้อ แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับการเขียนไทย_new แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด(1) แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ สรุป+แนวข้อสอบ ประชาคมอาเซีย แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การเขียนหนังสือราชการ แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ แนวข้อสอบงานสารบรรณ ชุด 1 จำนวน 211 ข้อ แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ_พศ2526_และแก้ไขเพิ่มเติม(update_2561ล่าสุด) แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 2548 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่(New_Public_Managemtent) ความรู้เกี่ยวกับการประชุม อบรม สัมมนา ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร คู่มืองานเลขานุการผู้บริหาร […]